12 czerwca 2024

W sprawie odmowy przyjęcia dziecka do szpitala

Apel Nr 7/15/VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. do Ministra Zdrowia o zmianę rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Foto: Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia o zmianę rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1400) i skreślenie ust. 5 w § 13 załącznika do tego rozporządzenia.

Powyższy przepis przewiduje, że odmowa przyjęcia dziecka do szpitala wymaga uprzedniej konsultacji z ordynatorem oddziału, do którego dziecko miałoby być przyjęte, albo jego zastępcą, albo lekarzem kierującym tym oddziałem.

Przepis ten nie bierze pod uwagę, że lekarze zatrudnieni w podmiotach leczniczych, mających podpisane umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, posiadają określone przepisami prawnymi kompetencje do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Posiadają także odpowiednią wiedzę, aby zadecydować, czy stan zdrowia dziecka wymaga przyjęcia go do szpitala.

Ponadto zapewnienie całodobowej możliwości konsultowania odmów przyjęcia z ordynatorem lub jego zastępcą nie wydaje się możliwe bez naruszenia przepisów o czasie pracy i innych uprawnień pracowniczych tych osób.