16 czerwca 2024

Zakupy w hurtowni farmaceutycznej. Kto może, a kto nie?

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 26 marca 2021 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych, o którym powiadomił Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pismem z dnia 18 marca 2021 r., znak: PLO.0210.1.2021.2.PR, zgłasza następujące uwagi do przedłożonego projektu rozporządzenia.

Samorząd lekarski od wielu lat oczekuje zmiany przedmiotowego rozporządzenia, która umożliwi lekarzom i lekarzom dentystom prowadzącym indywidualne praktyki lekarskie, indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, grupowe praktyki lekarskie nabywanie w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych wykorzystywanych w celu bezpośredniego podania pacjentowi.

Oczekiwanie takiej zmiany od wielu lat wyrażane jest przez środowisko lekarskie m.in. w apelu Nr 2 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy z 20 września 2003 r. oraz w apelu Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 grudnia 2015 r.

Zaproponowane brzmienie przedmiotowego rozporządzenia nadal ogranicza uprawnienie lekarzy prowadzących indywidualną lub grupową praktykę lekarską do zakupu w hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym oraz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie. Ograniczenie to uniemożliwia lekarzom zaopatrywanie się w hurtowniach farmaceutycznych w produkty lecznicze, które stosują bezpośrednio u pacjenta w związku z rodzajem udzielonego świadczenia zdrowotnego, inne niż doraźnie dostarczane.

W ocenie Prezydium NRL ograniczenie możliwości zakupu w hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych jedynie do grupy produktów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1772) jest nieracjonalne i niepotrzebnie utrudnia wykonywanie działalności zawodowej przez lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe.

Z powyższych względów Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ponownie zwraca się do Ministra Zdrowia o dokonanie stosownej zmiany przedmiotowego rozporządzenia.