24 czerwca 2024

Zdalne monitorowanie objawów pomaga w trakcie chemioterapii

System zdalnego monitorowania objawów poprawia jakość życia pacjentów w trakcie chemioterapii. To kolejny argument przemawiający za korzystaniem z nowoczesnych technologii.

Foto: pixabay.com

W czasopiśmie The BMJ opublikowano badanie oceniające wpływ użycia systemu zdalnego monitorowania pacjentów w trakcie chemioterapii na jakość ich życia.

W badaniu partycypowało 12 ośrodków z Austrii, Grecji, Norwegii, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Uczestnikami byli chorzy na raka piersi, raka jelita grubego, chłoniaka nieziarniczego lub chłoniaka Hodgkina, bez przerzutów, w trakcie chemioterapii uzupełniającej lub w radykalnej chemioterapii w przypadku chłoniaków.

Uczestnicy zostali losowo przypisani do grupy ze standardową opieką (grupa kontrolna, 414 osób) oraz do grupy, w której używano systemu zdalnego monitorowania (415 osób). Wyniki oceniano za pomocą regularnie wypełnianych przez uczestników kwestionariuszy, między innymi oceniających nasilenie objawów, lęk, ograniczenia w pracy.

Wykazano, że u pacjentów stosujących system zdalnego monitorowania nasilanie objawów w trakcie całego leczenia utrzymało się na poziomie sprzed rozpoczęcia chemioterapii. Z kolei w grupie kontrolnej nasilenie objawów wzrosło po pierwszym cyklu chemioterapii i powoli zmniejszało się podczas następnych.

W grupie stosującej system monitorowania w porównaniu do grupy kontrolnej mniejsze było nasilenie objawów fizycznych i psychicznych oraz związanego z nimi stresu. Wykazano również lepszą jakość życia w tej grupie.