27 maja 2024

Zgłaszanie zmian w harmonogramie świadczeń

Apel Nr 4/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. do Ministra Zdrowia w sprawie zniesienia obowiązku zgłaszania zmian dotyczących osób w harmonogramie świadczeń.

Foto: pixabay.com

Naczelna Rada Lekarska apeluje do Ministra Zdrowia o dokonanie zmiany rozporządzenia z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej polegającej na zniesieniu obowiązku zgłaszania zmian w harmonogramie dotyczących osób wykonujących zawody medyczne.

Rada przypomina, że postulat zmiany ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie zgłosił już Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy w apelu nr 14 z dnia 14 maja 2016 r.

Naczelna Rada Lekarska proponuje wprowadzić zmiany do § 6 załącznika do rozporządzenia polegające na zniesieniu obowiązku zgłaszania zmian w harmonogramie dotyczących osób wykonujących zawody medyczne, pod warunkiem, że zmiany w harmonogramie nie będą naruszać wymagań dotyczących kwalifikacji osób oraz szczegółowych warunków określonych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 i art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

O tym, jakie są najważniejsze priorytety reformy ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła piszemy tutaj.

Proponuje się przy tym wykreślenie w § 6 ustępu drugiego oraz zmianę ustępu trzeciego i nadanie mu następującego brzmienia:

3. Zmiany w harmonogramie dotyczące osób, o których mowa w ust. 1 nie mogą̨ naruszać wymagań dotyczących kwalifikacji osób wykonujących zawód medyczny, określonych w przepisach regulujących wykonywanie tych zawodów lub określających te kwalifikacje oraz szczegółowych warunkach umów określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 i art. 159 ust. 2 ustawy.

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej wymaganie każdorazowego zgłaszania do Funduszu zmian personelu nie jest konieczne w sytuacji, gdy podmiot udzielający świadczeń zachowa wymóg odpowiednich kompetencji personelu. Konieczność zgłaszania zmian w harmonogramie wydaje się szczególnie niezasadna w sytuacji krótkotrwałych zastępstw związanych z chorobą osoby wykonującej zawód medyczny czy jej urlopem.


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.