19 czerwca 2024

20-lecie Oddziału Neurologii w SPSW w Zamościu

17 października odbyła się uroczystość jubileuszu 20-lecia Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Na obchody przybyło wielu znamienitych gości, m.in. przedstawiciele władz samorządowych i uczelni wyższych, dyrektorzy i ordynatorzy szpitali, reprezentanci organizacji lekarskich i pielęgniarskich oraz sądownictwa i prokuratury.

Uroczystość była poprzedzona mszą świętą, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. bp. Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek. Podczas spotkania uhonorowane zostały osoby, które wniosły szczególny wkład w rozwój oddziału.

Obecny na uroczystościach członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego, wręczył odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” ordynator dr n. med. Ewie Zofii Wierzchowskiej-Cioch oraz pielęgniarce oddziałowej Małgorzacie Wiater. Ponadto zarząd województwa podjął uchwałę o przyznaniu Medalu Pamiątkowego Województwa Lubelskiego następującym osobom: dr Małgorzacie Bulak-Mazurek, Adamowi Kolimadze, Grażynie Urszuli Namroży oraz Beacie Antoninie Szajnodze. W imieniu rady społecznej szpitala gratulacje wraz listem okolicznościowym złożył przewodnicy Bogdan Kawałko.

Oprócz tego dyrektor szpitala Andrzej Mielcarek wręczył listy uznania pracownikom oddziału: lekarzom – dr Ewie Wierzchowskiej-Cioch, Beacie Szajnodze, dr Małgorzacie Bulak-Mazurek, Lechowi Zającowi, Sławomirowi Gontarzowi, Waldemarowi Frąkowi, Magdalenie Piwowarskiej, Iwonie Łyp, Michałowi Feja, pielęgniarkom – Małgorzacie Wiater, Jadwidze Pietnoczka, Irminie Antonow, Annie Budzyńskiej, Barbarze Gradziuk, Anecie Juś i Barbarze Kowalczyk, Teresie Kozłowskiej, Renacie Krzysztoń, Wiolettcie Łepik, Małgorzacie Malus, Agnieszce Mękal, Beacie Misiarz i Renacie Płotnikiewicz, neurofizjologowi Adamowi Kolimadze, technikom EEG – Elżbiecie Jałoszyńskiej i Marcie Biczak, sekretarce – Grażynie Namroży, referentowi gospodarczemu – Alicji Majkut, salowym – Zofii Niemczuk i Grażynie Kudyk oraz sanitariuszowi Tomaszowi Swatko.

Szczególne podziękowania za pomoc i wsparcie w budowaniu fundamentów oddziału odebrał prof. dr hab. Zbigniew Stelasiak, wieloletni konsultant ds. neurologii. Uroczystości towarzyszyła sesja naukowa, której przewodniczyli: konsultant wojewódzki ds. neurologii prof. dr hab. Kondrat Rejdak oraz prof. Zbigniew Stelmasiak. Wykłady wygłosili znani i wybitni specjaliści: prof. Kondrat Rejdak, prof. dr hab. Anna Grzywa, dr hab. Anna Szczepańska-Szerej oraz dr hab. Andrzej Kleinrok.

Oddział działa od 20 listopada 1995 r. Pierwszym ordynatorem był dr Stanisław Żelazny, a następnie oddziałem kierował dr Andrzej Brodowski. Od 2002 r. ordynatorem jest Ewa Wierzchowska-Cioch. Zastępcami ordynatora byli: dr Anna Zwolan (2002-2004) oraz Wiesława Stępień-Wilczek (2004-2009). Od 2011 r. zastępcą ordynatora jest Beata Szajnoga. Od początku działania oddziału pielęgniarką oddziałową jest Małgorzata Wiater. Do 2004 r. funkcję zastępcy pielęgniarki oddziałowej pełniła Ewa Kasprzak-Czerwieniec.

Z liczącego 39 łóżek oddziału jest wyodrębniony 19-łóżkowy Pododdział Udarowy, wyposażony w specjalistyczny sprzęt, m.in. kardiomonitory, respiratory, pompy infuzyjne, holtery RR oraz holtery EKG. Ponadto, w ramach działania oddziału, znajdują się pracownie: EEG Video, EMG, Potencjałów Wywołanych Słuchowych i Wzrokowych, USG naczyń mózgowych oraz sala rehabilitacyjna.

Przy współpracy z Zakładem Radiologii wykonywane są badania tomograficzne, rezonansowe i angiograficzne. Wyodrębnienie Pododdziału Udarowego, wyposażenie w wysokospecjalistyczny sprzęt oraz zbudowanie świetnie wykwalifikowanej kadry medycznej pozwoliło na włączenie się do „Narodowego Programu Leczenia Udarów Mózgu”. Od 2013 r. wprowadzono do leczenia pacjentów trombolizy dożylnej oraz wczesnej rehabilitacji poudarowej.

W oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń demielinizacyjnych w ramach programów lekowych – lekami immunomodulującymi. Ponadto, realizowany jest program „Edukacji Dla Pacjenta” w zakresie profilaktyki i leczenia odleżyn. Wykonywana jest diagnostyka i leczenie padaczki z rozszerzoną diagnostyką elektrofizjologiczną, diagnostyka schorzeń nerwowomięśniowych, neuroinfekcji oraz schorzeń narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem patologii kręgosłupa. Pacjentom przeprowadza się także badania USG naczyń mózgowych, tętnic szyjnych i kręgowych oraz naczyń przezczaszkowych.

Szczególnym zakresem oddziału jest wczesna rehabilitacja pacjentów po udarach. Rehabilitanci pracujący na oddziale ukończyli kurs „Funkcjonalna fizjoterapia chorych po ogniskowym uszkodzeniu mózgu”, gdyż jest planowane poszerzenie oddziału o łóżka wczesnej rehabilitacji poudarowej. Oddział przygotowuje się do leczenia interwencyjnego udarów niedokrwiennych. Od 2016 r. planowane jest wdrożenie leczenia pacjentów toksyną botulinową spastyczności poudarowej.

Rocznie hospitalizowanych jest ok. 1700 pacjentów, z czego ok. 600 hospitalizacji dotyczy udarów mózgu. Lekarze oddziału prowadzą także leczenie ambulatoryjne w Poradni Neurologicznej, w której rocznie opieką medyczną objętych jest ok. 7 tys. pacjentów. W Oddziale pracuje 13 lekarzy, w tym 9 specjalistów oraz 2 z tytułem doktora nauk medycznych, a 4 lekarzy jest w trakcie specjalizacji. Opiekę pielęgnacyjną sprawuje 35 pielęgniarek, w tym 30 z wyższym wykształceniem oraz 14 specjalistek w dziedzinach pielęgniarstwa.

Ponadto zatrudnionych jest 2 licencjonowanych techników EEG, 3 magistrów rehabilitacji, 2 psychologów, neurofizjolog, neurologopeda oraz personel administracyjno-pomocniczy. Kadra ciągle podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w różnego typu szkoleniach, kursach, sympozjach, aby świadczone usługi były na wysokim poziomie. Wszczęte są postępowania otwarcia doktoratów lekarzy, którzy tu pracują.

Ryszard Pankiewicz