17 czerwca 2024

200 stron przepisów w 6 miesięcy. Lekarze przygotowali projekt ustawy

Podczas piątkowej konferencji prasowej w NIL prof. Andrzej Matyja i dr Jarosław Biliński zapowiedzieli przekazanie ministrowi zdrowia kompleksowej propozycji zmian w przepisach m.in. w zakresie kształcenia i przepisów prawa pracy.

Foto: Mariusz Tomczak

Wprowadzenie podziału stażu podyplomowego na moduł stały i 12-tygodniowy moduł personalizowany, ogólnopolski nabór na specjalizacje w oparciu o listę rankingową, redukcja liczby specjalizacji, które można odbywać po stażu podyplomowym oraz likwidacja kilku specjalizacji, które staną się umiejętnościami, uregulowanie kwestii wynagrodzeń dla wszystkich grup lekarzy, maksymalne ograniczenie biurokracji, przebudowa modelu egzaminów lekarskich, wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji, istotne zmiany prawa pracy i dyżurów medycznych, a także wprowadzenie Państwowego Egzaminu Modułowego, po którym lekarz będzie mógł na siebie kontraktować świadczenia – m.in. to przewiduje projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw i rozporządzeń, dotyczących szkolenia podyplomowego i prawa pracy (m.in. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, rozporządzeń ws. stażu podyplomowego i ws. specjalizacji).

Projekt został przygotowany przez zespół powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w efekcie porozumienia zawartego między ministrem i przedstawicielami lekarzy rezydentów 8 lutego br. Przewodniczącym Zespołu jest dr n. med. Jarosław Biliński, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, członek prezydium Porozumienia Rezydentów OZZL, członek Naczelnej Rady Lekarskiej. Zespół zakończył prace 16 listopada. Opracowany został dokument z założeniami dotyczącymi nowych rozwiązań. – Odbyliśmy już kilka spotkań z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, omawiając je. Obecnie jesteśmy na finiszu przekładania tych założeń na zapisy legislacyjne, to około 200 stron przepisów i potężny wysiłek. Przypominam, że mieliśmy na to tylko pół roku – informuje dr Biliński.

14 grudnia założenia reformy zostały przedstawione Naczelnej Radzie Lekarskiej. – Będziemy teraz czekać na uwagi od NRL, które powinny być nam przekazane w ciągu kilkunastu dni – tłumaczy przewodniczący Zespołu. O uwagi do projektu poproszone zostaną również Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy i Porozumienie Rezydentów OZZL. – Jednocześnie projekt jest omawiany i będzie poddany głosowaniu w Zespole. Wtedy trafi do ministra zdrowia jako oficjalny efekt prac – oczywiście przekażę go też opinii publicznej, jak umówiłem się z panem ministrem na samym początku prac Zespołu. Z szacunku dla członków Zespołu najpierw oni muszą się ostatecznie zapoznać z projektem i go przegłosować, a później przekażemy dokumenty: najpierw panu ministrowi, gdyż to w jego zespole pracowaliśmy, a później opinii publicznej. Poprawki opracujemy jeszcze przed konsultacjami społecznymi i przegłosujemy w Zespole, aby, jeśli będą zasadne, mogły dopełnić ten spójny projekt. Najpóźniej pod koniec marca 2019 roku, zgodnie z porozumieniem z ministrem zdrowia, resort przekazać ma nowelizację Radzie Ministrów – mówi dr Biliński.

W ramach prac Zespołu przeprowadzono ankietę – badanie opinii środowiska – na temat planowanych i koniecznych zmian (wyniki wraz z wnioskami mają zostać opublikowane i przekazane opinii publicznej razem z zapisami przygotowywanych aktów prawnych w styczniu). Przeprowadzono też konsultacje wewnętrzne w Zespole dotyczące kształcenia podyplomowego w krajach zachodnich oraz zewnętrzne, m.in. telekonferencję z ekspertem z USA. Pracowano nad następującymi „grupami tematycznymi”, które wydzielono w ramach prac Zespołu: I – staż podyplomowy, LEK (Lekarski Egzamin Końcowy)/LDEK (Lekarski Dentystyczny Egzamin Końcowy), nabór na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne; II – ścieżka kariery zawodowej lekarza, schemat i przebieg szkolenia specjalizacyjnego; III – prawo pracy, dyżury medyczne, egzaminy lekarskie; IV – akredytacje do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, nadzór nad kształceniem podyplomowym i szkoleniem; IVa – doskonalenie zawodowe, katalog specjalizacji i umiejętności lekarskich oraz kwestie poboczne, wymagające uwspólnienia przepisów po dokonanych zmianach.