27 maja 2024

210 tys. zł kary dla szpitala?

10 marca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt VII SA/Wa 2854/16), w którym oddalił skargę Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 26 października 2016 r. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 210 tys. zł.

Foto: pixabay.com

Kara pieniężna została nałożona na Szpital za niepodjęcie działań niezbędnych do zaniechania stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów oraz za niepodjęcie działań mających na celu usunięcie skutków tych naruszeń, które Rzecznik nakazał w decyzji z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, że art. 68 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, stanowi iż Rzecznik ma obowiązek nałożenia kary pieniężnej na podmiot leczniczy, w przypadku niepodjęcia działań określonych w decyzji o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjentów.

Sąd poparł argumenty Rzecznika Praw Pacjenta, podkreślając, że w świetle zebranego materiału dowodowego, nałożona kara pieniężna jest adekwatna do ustalonego stanu faktycznego sprawy. WSA zwrócił również uwagę na ilość oraz ciężar gatunkowy naruszonych przez podmiot leczniczy praw pacjenta. Wyrok nie jest prawomocny.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.