22 kwietnia 2024

4. posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej VIII kadencji

W piątek 14 grudnia odbyło się 4. posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej VIII kadencji. Rozpoczęto je od wręczenia nagród za najlepiej zdany LEK i LDEK w 2018 roku.

 

Foto: Mariusz Tomczak

Znaczną część posiedzenia NRL zajęło wystąpienie dr. Jarosława Bilińskiego, przewodniczącego ministerialnego zespołu do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Przygotowany przez zespół projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw i rozporządzeń, dotyczących szkolenia podyplomowego i prawa pracy, m.in. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, rozporządzeń ws. stażu podyplomowego i ws. specjalizacji (więcej na ten temat tutaj).

Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie podziału stażu podyplomowego na moduł stały i 12-tygodniowy moduł personalizowany, ogólnopolski nabór na specjalizacje w oparciu o listę rankingową, redukcja liczby specjalizacji, które można odbywać po stażu podyplomowym oraz likwidacja kilku specjalizacji, które staną się umiejętnościami, uregulowanie kwestii wynagrodzeń dla wszystkich grup lekarzy, maksymalne ograniczenie biurokracji, przebudowa modelu egzaminów lekarskich, wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji, istotne zmiany prawa pracy i dyżurów medycznych, a także wprowadzenie Państwowego Egzaminu Modułowego, po którym lekarz będzie mógł na siebie kontraktować świadczenia (więcej o propozycjach zespołu tutaj).

 

Ponadto Naczelna Rada Lekarska rozpatrzyła projekty uchwał dotyczące Ośrodka Doskonalenia Zawodowego NRL, Ośrodka ds. Opiniowania  Sądowo-Lekarskiego i Orzecznictwa NRL, Ośrodka Współpracy Zagranicznej NRL, Ośrodka Bioetyki NRL, Ośrodka Historycznego NRL oraz zasad wydawania „Gazety Lekarskiej”. Podjęto również stanowiska dotyczące m.in. poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z ochroną zdrowia i życia dzieci poczętych metodą in vitro, rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” oraz projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.