24 czerwca 2024

W sprawie zdarzenia w Szpitalu im. Św. Rodziny

Prezentujemy wczorajsze oświadczenie prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zdarzenia w Szpitalu im. Św. Rodziny w Warszawie i odpowiedzialności prof. Bogdana Chazana w tym zakresie.

Foto: Mariusz Tomczak

Wobec ciągłego zainteresowania mediów sytuacją prof. Bogdana Chazana i prowadzonymi wobec niego postępowaniami, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej oświadcza:

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, reprezentując samorząd zawodowy wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce, nie jest osobą, która może oceniać zgodność z prawem i Kodeksem Etyki Lekarskiej działań jakiegokolwiek lekarza. Wszelkie sugestie mówiące o tym, że Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej broni lub oskarża prof. Chazana są nieuprawnione.

W polskim prawie wyroki dotyczące zdarzeń medycznych i odpowiedzialności zawodowej lekarzy mogą wydawać wyłącznie sądy lekarskie oraz sądy powszechne po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez – odpowiednio – rzecznika odpowiedzialności zawodowej (Naczelnego bądź Okręgowego) i prokuraturę.

W ramach działalności samorządu zawodowego lekarzy postępowanie dotyczące prof. Chazana oraz innych lekarzy związanych z tą sprawą prowadzi obecnie Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Jeżeli znajdzie przesłanki do czyjejkolwiek winy, wówczas przedstawi zarzuty określonym osobom oraz skieruje sprawę do sądu lekarskiego.

Sąd lekarski, który orzeka o niewinności lub o winie lekarza, może wydać wyrok nakładając kary: upomnienia, nagany, kary pieniężnej (od jednej trzeciej do czterokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w Polsce), zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach ochrony zdrowia na czas określony (do pięciu lat), ograniczenia zakresu czynności lekarskich, zawieszenia prawa wykonywania zawodu na czas określony (do pięciu lat), pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

Pragnę także zauważyć, że w trosce o przestrzeganie standardów medycznych i prawa w zakresie informowania o procesach leczenia, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie prowadzi postępowanie w sprawie ujawniania szczegółów dokumentacji medycznej i opisów wad rozwojowych u dziecka przez lekarzy. Ma to związek z przekazami medialnymi, w których wykorzystywane były publicznie fragmenty dokumentacji medycznej, co zgodnie z polskim prawem jest objęte tajemnicą lekarską. Należy również zbadać, czy epatowanie przez lekarza drastycznymi zdjęciami przypadków medycznych jest etyczne, pomimo zgody na publikację udzielonej przez rodzinę pacjenta. W tej sprawie również czekamy na zakończenie postępowania.

Ponadto chciałbym stanowczo podkreślić, że Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej – zobowiązany wolą Naczelnej Rady Lekarskiej wyrażoną w skardze do Trybunału Konstytucyjnego – broni prawa lekarzy i lekarzy dentystów do korzystania z klauzuli sumienia. O tym, czy zapisy prawa w tym zakresie są zgodne lub nie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej zadecyduje Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny przyjął do rozpatrzenia wniosek samorządu zawodowego lekarzy w sprawie sprawdzenia zgodności zapisów dotyczących klauzuli sumienia z Konstytucją RP.

Maciej Hamankiewicz
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej