W sprawie „Niebieskiej Karty”

Kilka dni temu wspominaliśmy o komunikacie dotyczącym wypełniania „Niebieskiej Karty” przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników ochrony zdrowia. W związku z jego treścią 18 kwietnia 2014 roku Prezes NRL, Maciej Hamankiewicz, wystosował pismo do wiceministra zdrowia, Aleksandra Soplińskiego. Poniżej publikujemy jego fragmenty.

Foto: freeimages.com

„Lekarze i lekarze dentyści z wielką troską pochylają się nad problemami chorych, w tym także problemami wynikającymi ze stosowania przemocy w rodzinie. Wyrażając wsparcie dla inicjatyw propagujących ochronę ofiar przemocy w rodzinie kilkukrotnie obejmowałem patronatem poświęcone temu zagadnieniu wydarzenia edukacyjne.

Bezsporna potrzeba zapewnienia ofiarom przemocy niezbędnego wsparcia nie może być jednak realizowana w sposób chaotyczny i niespójny z istniejącymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Samorząd lekarski wielokrotnie zwracał uwagę na brak regulacji określającej sposób finansowania świadczeń związanych z wystawieniem zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. (…)

Przypomnę, że zgodnie z treścią przepisu art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych świadczenia polegające na wystawieniu zaświadczenia w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie przysługują świadczeniobiorcy na podstawie tej ustawy.

Przepis ten nie daje jednak odpowiedzi na pytanie o sposób finansowania tego rodzaju świadczeń, które mogą być udzielane zarówno w ramach zwartych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktów na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz poza takimi kontraktami.

Nie podważając ogromnej wagi problemu zapewnienia instrumentów całościowej i skutecznej ochrony ofiar przemocy domowej środowisko lekarskie nie może pogodzić się z sytuacją, w której nakładaniu na lekarzy i lekarzy dentystów dodatkowych obowiązków nie towarzyszą jasne i precyzyjne określenie zasad wynagradzania tej dodatkowej pracy.

Uważam, że lekarze i lekarze dentyści mają pełne prawo oczekiwać od organów administracji państwowej jasnego określenia sposobu wynagradzania pracy związanej z realizacją obowiązków nałożonych na lekarzy i lekarzy dentystów przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Dlatego oczekuję od Pana Ministra jednoznacznej odpowiedzi, w jaki sposób finansowane będzie wystawianie zaświadczeń w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie w sytuacji, gdy takie zaświadczenie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, jak i w sytuacji, gdy wystawiającym jest lekarz wykonujący zawód poza publicznym systemem ochrony zdrowia.”

Całe pismo jest dostępne na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.

mt

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.