Sprzeciw wobec prób niszczenia tajemnicy zawodowej

Stanowisko Prezesów Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Naczelnej Rady Lekarskiej i Press Club Polska dotyczące ochrony tajemnicy zawodowej.

Od prawej: dr Krzysztof Kordel, r.pr. Maciej Bobrowicz, adw. Jacek Trela
Foto: Mariusz Tomczak

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec prób niszczenia przez polityków tajemnicy zawodowej obowiązującej m.in. prawników, lekarzy i dziennikarzy, a także osoby wykonujące inne profesje, zobowiązane do jej zachowania.

Zachowanie tajemnicy to nie tylko ustawowy obowiązek osób wykonujących określone zawody. To przede wszystkim prawo naszych pacjentów, klientów, mocodawców i informatorów mediów. To gwarancja, że ich prawa do prywatności, anonimowości czy uczciwego procesu będą chronione w należyty sposób.

Lekarz, prawnik czy dziennikarz bywają powiernikami tajemnic, od których często zależy czyjeś życie – prywatne lub zawodowe. Bywają też jedynymi sojusznikami w starciu z machiną państwa. Ujawnienie powierzonych im w zaufaniu informacji powoduje daleko idące i często nieodwracalne skutki. Dlatego tak ważna jest silna prawna gwarancja zarówno dla powierzających jak i depozytariuszy, umożliwiająca uchylenie tajemnicy zawodowej tylko w ściśle określonych wyjątkowych wypadkach, na podstawie i po prawomocnej decyzji sądu.

Istotą relacji lekarza, profesjonalnego prawnika czy dziennikarza z pacjentem, klientem, informatorem jest zaufanie, także w kwestii ochrony powierzonych im informacji. Osłabienie rangi tajemnicy zawodowej poprzez umożliwienie jej uchylenia przez prokuratora, a nie – jak do tej pory przez sąd – doprowadzi do podważenia zasad państwa prawa. Działanie takie odbywać się będzie z pogwałceniem interesu publicznego i praworządności.

r.pr. Maciej Bobrowicz
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

adw. Jacek Trela
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

dr med. Krzysztof Kordel
Pełnomocnik Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

Marcin Lewicki
Prezes Press Club Polska

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.