18 maja 2024

A gdzie cel działania systemu IOWISZ?

Stanowisko Nr 57/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie pani Katarzyny Głowali, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z 4 sierpnia 2017 r. znak: IK:1010535, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że zarówno projekt ustawy, jak i ustawa zmieniana, nie precyzują celu działania systemu IOWISZ. Cel ten można wywodzić głównie z uzasadnienia projektu ustawy z 21 lipca 2016 r., w którym wskazano, że jest nim uniknięcie nadpodaży na lokalnym rynku usług zdrowotnych przez tworzenie zasobów nieadekwatnych w stosunku do potrzeb świadczeniobiorców na danym obszarze.

Cel ten nie wynika jednak wprost z przepisów ustawy jak i opiniowanego projektu, co może rodzić obawy, że system może być wykorzystywany w inny sposób np. w celu instrumentalnego ograniczania wydatków publicznych na ochronę zdrowia, czy też ingerowania w warunki prowadzenia działalności gospodarczej w ochronie zdrowia poprzez różnicowanie sytuacji przedsiębiorców prowadzących lub zamierzających prowadzić taką działalność.

Uwagi szczegółowe:

1) Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia rozszerzenie kręgu podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, dla których właściwy organ będzie mógł wydać opinię o celowości inwestycji w powiązaniu z przewidzianym w treści art. 148 ust. 2 ustawy wpływem okoliczności posiadania pozytywnej opinii na wynik porównania ofert przy ubieganiu się o kontrakt na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Zgodnie z planowaną zmianą, opinia będzie wydawana w zakresie celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej w zakresie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, której wartość przekracza 1 mln zł.

Kwota ta może być przekroczona w przypadku prac budowlanych, czy też zakupu sprzętu specjalistycznego nawet przez lekarzy czy lekarzy dentystów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej (np. nakłady na nowoczesny gabinet stomatologiczny). Powiązanie powyższego z faktem, że w obecnym stanie prawnym w odniesieniu do kontraktowania świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej brak opinii o celowości inwestycji powoduje odjęcie 8 punktów z oceny złożonej oferty, skłania do negatywnej oceny przedmiotowej zmiany.

2) W treści projektowanego art. 95e ust. 3b przewidziane jest odesłanie do inwestycji, o której mowa w ust. 1 podczas gdy projektowany ust. 1 art. 95e nie odnosi się do inwestycji.

3) Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia projektowane uchylenie ust. 10 w art. 95i ustawy przewidującego możliwość zaskarżenia postanowienia w przedmiocie nierozpoznania protestu.