23 czerwca 2024

Badanie lekarskie a pozwolenie na broń

Stanowisko Nr 78/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną.

Foto: Lidia Sulikowska

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną, przekazanym przy piśmie pani Beaty Małeckiej-Libery, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, z dnia 3 listopada 2015 r., zgłasza następujące uwagi do przedstawionego projektu rozporządzenia:

1) załączniku nr 1 „Sposób oceny narządu wzroku”; w rubryce 4 „pole widzenia – prawidłowe” nie określono sposobu oceny pola widzenia i parametrów;

2) w załączniku nr 2 zakres „Karty Badania Lekarskiego” jest zbyt wąski w stosunku do obecnie obowiązującej. Brak jest w niej miejsca na adnotacje o zleconych dodatkowych badaniach (poza obligatoryjnymi), do których lekarz uprawniony ma prawo.