12 lipca 2024

BDO a pandemia COVID-19

Od 1 stycznia br. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest narzędziem do prowadzenia gospodarki odpadów przez wszystkich przedsiębiorców, w tym lekarzy i lekarzy dentystów. Ustawodawca dopuścił jednak możliwość sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Foto: pixabay.com

W myśl art. 67 ust. 6. ustawy o odpadach dokumenty ewidencji odpadów sporządza się wyłącznie online za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.

Jednak ustawodawca, na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020, poz. 150), dopuścił sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 30 czerwca 2020 r.

Z kolei regulacje powstałe w związku z epidemią COVID-19 wydłużyły możliwość sporządzania dokumentów ewidencji w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r. (ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r. poz. 568).

Przypomnieć należy, że do prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO konieczne jest dokonanie rejestracji. Wpisu do rejestru BDO dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, ewentualnie właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.