19 lipca 2024

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie. Wkrótce ważna zmiana

Osoby zatrudnione w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, farmaceuci, nauczyciele, policjanci i żołnierze – między innymi te grupy zawodowe zostaną objęte bezpłatnymi szczepieniami ochronnymi przeciw grypie. Kto jeszcze?

Foto: pixabay.com

Przewiduje to projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022.

Projekt rozporządzenia zakłada objęcie szczepieniami bezpłatnymi, stanowiącymi metodę zapobiegania grypie sezonowej:

 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
 • farmaceutów i techników farmaceutycznych,
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium,
 • nauczycieli akademickich oraz doktorantów i studentów tych uczelni biorący udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym,
 • osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy,
 • pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy,
 • nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni innej niż określona w pkt 6 oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia,
 • osoby prowadzące zajęcia na uczelniach kościelnych oraz w wyższych seminariach duchownych,
 • funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, strażnicy straży gminnej (miejskiej), oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze,
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

O projekcie przychylnie wypowiada się samorząd lekarski. W stanowisku podjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej czytamy, że w okresie istniejącego stanu epidemii konieczne jest podejmowanie jak najszerszych rozwiązań w celu ograniczenia ilości zachorowań współistniejących. „Wdrożenie proponowanych przepisów stanowi zatem dobry krok w kierunku zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w okresie równoczesnego wzrostu zachorowań na grypę sezonową” – uważa Prezydium NRL.