23 czerwca 2024

Cena niezdolności do pracy. Ile wynoszą renty?

ZUS opublikował raport na temat wysokości emerytur i rent wypłacanych po waloryzacji w marcu 2015 roku. Wynika z niego, że pomimo modyfikacji mechanizmu waloryzacji nie zaobserwowano znaczących zmian w strukturze wysokości świadczeń.

Foto: Marta Jakubiak

Waloryzacja przeprowadzona od dnia 1 marca 2015 r. polegała na podwyższeniu kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2015 r., wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 100,68 proc., przy czym kwota waloryzacji nie mogła być niższa niż gwarantowana kwota waloryzacji, wynosząca 36 zł.

Gwarantowane kwoty waloryzacji najniższych emerytur i rent wyniosły dla emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych – 36 zł, dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 27 zł.

Z obliczeń ZUS wynika, że pomimo waloryzacji nie zaobserwowano znaczących zmian w strukturze wysokości świadczeń. W porównaniu z 2014 rokiem nastąpił m.in. wzrost o 3,2 proc. odsetka świadczeniobiorców pobierających emerytury w kwocie 1800,01 zł.

Wysokość świadczeń rentowych

W strukturze osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy, w porównaniu z rokiem poprzednim, nastąpił spadek o 1,5 punktu procentowego odsetka świadczeniobiorców z przedziału 700,01–900,00 zł, natomiast od przedziału pomiędzy 900,01–1000,00 zł widoczne jest zwiększenie o 3,2 punktu procentowego odsetka tych świadczeniobiorców.

W przypadku osób pobierających renty rodzinne, w porównaniu z rokiem poprzednim, począwszy od przedziału wysokości świadczenia 1600,01–1800,00 zł, odsetek świadczeniobiorców wzrósł o 3,6 punktu procentowego.

Najwięcej emerytur do 1,8 tys. zł

Z raportu ZUS wynika, że prawie połowa osób pobierających emeryturę (46 proc.) otrzymywała nie więcej niż 1,8 tys. zł. Przy czym najwyższy odsetek emerytów (12 proc.) otrzymywała świadczenie w wysokości 1,600,01–1800,00 zł, natomiast w przypadku rencistów pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy 18,3 proc. tej populacji otrzymywało świadczenie w wysokości od 700,01 do 900,00 zł.

Z danych ZUS wynika, że wraz ze wzrostem wysokości świadczenia maleje liczba świadczeniobiorców. Na przykład renty z tytułu niezdolności do pracy wyższe niż 5 tys. zł pobiera tylko 1,6 proc. uprawnionych. Z kolei emerytury przekraczające 5 tys. zł dostaje zaledwie 0,8 proc. świadczeniobiorców.

Są to przede wszystkim górnicze renty z tytułu niezdolności do pracy wypadkowe, zarówno z tytułu wypadku przy pracy, jak i choroby zawodowej w większości pobierane w zbiegu z emeryturą.

Struktura wysokości emerytur

W strukturze wysokości emerytur zdecydowanie większy odsetek kobiet pobiera „niskie” (o rozpiętości od 550,00 zł do 2000,00 zł) świadczenia. W marcu 2015 r. emerytury i renty w ZUS pobierało 7,26 mln świadczeniobiorców. Najwyższy odsetek świadczeniobiorców, tj. 68,8 proc. stanowiły osoby pobierające emeryturę.

Rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierało 13,7 proc., a rentę rodzinną 17,5 proc. świadczeniobiorców. Według GUS przeciętna miesięczna emerytura z ZUS w 2014 r. wyniosła 2043,11 zł. Najwyższe świadczenia wypłacano w województwie śląskim (2476,54 zł), a najniższe w województwie podkarpackim (1787,40 zł).

Źródło: www.kurier.pap.pl