16 lipca 2024

Co czeka lekarzy dentystów w tym roku?

Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 17 kwietnia 2020 r. do Ministra Zdrowia.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o niezwłoczne przedstawienie środowisku lekarzy dentystów propozycji zasad udzielania świadczeń przynajmniej na okres do końca 2020 r.

Konieczność zwrócenia się z tym apelem powstała wskutek:

  • braku odpowiedzi na pisma, jakie w zakresie gwarantowanych świadczeń stomatologicznych kierowane były do Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • niepodpisania do dnia dzisiejszego zarządzenia Prezesa NFZ nowelizującego zasady udzielania świadczeń, pomimo przedstawienia przez NFZ w dniu 7 kwietnia br. do konsultacji projektu tego zarządzenia i przekazania Funduszowi w dniu następnym uwag NRL do tego projektu.

W odróżnieniu od pozostałych rodzajów świadczeń, udzielanie świadczeń stomatologicznych uległo od połowy marca br. radykalnemu ograniczeniu, zarówno pod względem liczby pacjentów, jak i pod względem zakresu udzielanych świadczeń, ograniczonych do absolutnie niezbędnego minimum na mocy „Zaleceń postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (dalej zwanych: Zaleceniami MZ).

Jak wskazane zostało w Apelu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 10/20/P-VIII z dnia 21 marca 2020 r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie funkcjonowania ochrony zdrowia w okresie zagrożenia COVID-19, jak też w pismach Prezesa NRL do Ministra Zdrowia z dnia 23 marca br. (znak: NRL/ZRP/MK/300-1/620/2020) oraz z dnia 2 kwietnia br. (znak: NRL/ZRP/MK/300-4/781/2020) placówki ambulatoryjne nie są w stanie udzielać świadczeń w nadchodzących kilkunastu miesiącach w takiej liczbie jednostek rozliczeniowych, jak to miało miejsce do końca lutego br.

W sposób szczególny, z uwagi na konieczność zachowania zdecydowanie podwyższonego reżimu sanitarnego, uwaga ta odnosi się do placówek stomatologicznych. Teleporady, aczkolwiek udzielane w celu kontynuowania opieki nad pacjentem nie są w kontraktach stomatologicznych przedmiotem rozliczeń z NFZ.

Przy zbiegu tych okoliczności, konieczność uregulowania zasad udzielania świadczeń stomatologicznych jest bezdyskusyjna. Umożliwienie wystawienia Funduszowi zaliczkowej faktury bez modyfikacji zasad ich rozliczenia przesunie tylko kłopoty finansowe na koniec roku. Wirus SARS-CoV-2 nie „uśpił” ani na moment procesów biologicznych zachodzących w układzie stomatognatycznym, które sprzyjają narastaniu zaległości w leczeniu pacjentów. Jednocześnie, w związku z zapowiadanym stopniowym „odmrażaniem życia gospodarczego” napływają do praktyk stomatologicznych sygnały pacjentów o chęci przynajmniej dokończenia nagle przerwanego leczenia.

Prezydium NRL wyraża przekonanie o konieczności dostosowywania wydanych na okres epidemii Zaleceń MZ do aktualnego stanu zagrożenia zarówno pod kątem wymogów wykonywania procedur stomatologicznych, jak i zakresu udzielanych świadczeń. Nade wszystko jednak placówkom stomatologicznym brak jest wyposażenia. Problem ten, poza barierą cenową, charakteryzuje się po prostu brakiem możliwości zakupu potrzebnych wyrobów medycznych. W tym zakresie niezbędna wydaje się również interwencja władz publicznych.

W wydanym w dniu 8 kwietnia br. Stanowisku Prezydium NRL Nr 38/20/P-VIII, opiniującym projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, precyzyjnie wskazano niezbędne uzupełnienia zasad udzielania świadczeń gwarantowanych:

  • objęcie zaprojektowanymi przez NFZ współczynnikami korygującymi wszystkich zakresów świadczeń leczenia stomatologicznego z wyjątkiem określonych w załączniku 2a, 10 i 10a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U.2017.193).
  • wprowadzenie w okresie epidemii ryczałtu za godzinę gotowości do pracy w celu pokrycia choćby części kosztów sanitarnych wizyt pacjentów,
  • pozostawienie współczynników korygujących po odwołaniu stanu epidemii, przynajmniej do końca 2020 r. z ewentualną ich modyfikacją wobec świadczeń najbardziej kosztotwórczych.

Wobec cały czas ograniczanych wskazań do przyjęcia pacjenta w gabinecie, za niezbędne należy uznać również umożliwienie rozliczania w ramach kontraktu z NFZ udzielonych pacjentom porad telemedycznych. Dla dobra pacjentów lekarze dentyści powinni mieć też zapewniony dostęp do testów diagnostycznych w kierunku zakażenia Covid-19.

Nie sposób segmentu świadczeń tak ważnego dla kondycji pacjentów pozostawić poza sferą regulacji kryzysowych. Z przyczyn wymienionych powyżej odbiłoby się to w pierwszym rzędzie na zdrowiu pacjentów.