19 czerwca 2024

Co dalej z postulatami środowiska lekarskiego?

List prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza do ministra zdrowia Mariana Zembali w sprawie realizacji postulatów środowiska lekarskiego.

Foto: Mariusz Tomczak

Szanowny Panie Ministrze,

Pragnę serdecznie podziękować Panu Ministrowi za merytoryczne spotkania ze środowiskiem lekarskim, które już zdążyły zaowocować działaniami Ministerstwa zmierzającymi do poprawy sytuacji w ochronie zdrowia w Polsce. Dziękuję także za odpowiedzi na wystąpienia skierowane do Pana Ministra pismami z 26 czerwca i 3 lipca 2015 r.

Z uznaniem przyjmuję zapowiedź zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów zaliczania produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności polegającej na wykreśleniu z listy leków dostępnych tylko na receptę produktów homeopatycznych.

Dziękuję za słowa uznania, jakie wyraził Pan Minister pod adresem samorządu lekarskiego za zaangażowanie w szkolenie lekarzy i lekarzy dentystów z zakresu umiejętności porozumiewania się z pacjentami i współpracownikami. Samorząd lekarski gotów jest kontynuować tę działalność edukacyjną i liczy, że możliwość wykorzystania w tym zakresie środków unijnych pozwoli rozszerzyć zakres dotychczasowych szkoleń.

Słowa uznania wymaga również fakt zorganizowania zaledwie niespełna tydzień po ostatnim spotkaniu Pana Ministra z Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pierwszego spotkania dotyczącego zwrotu izbom lekarskim kosztów ponoszonych na wykonywanie zadań przejętych przez samorząd lekarski od administracji państwowej. Mam nadzieję, że rozpoczęte negocjacje doprowadzą do satysfakcjonującego dla obu stron zakończenia sporów sądowych.

Pragnę jednak wyrazić zaskoczenie treścią pisma z dnia 6 sierpnia 2015 r. znak NSK.842.511.2015/MA, które otrzymałem od Pani dr Jolanty Orłowskiej-Heitzman, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, w sprawie niektórych postulatów dotyczących zmiany procesu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów zgłoszonych przez samorząd lekarski.

Postulat przywrócenia stażu podyplomowego, jako niezbędnego etapu w rozwoju zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów umożliwiającego praktyczną naukę zawodu we właściwych ramach organizacyjnych oraz prawnych jest od kilku lat podnoszony przez znakomitą większość środowiska lekarskiego.

Podczas spotkania Ministra Zdrowia z członkami Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 26 czerwca 2015 r., Pan Minister złożył zapewnienie, że do postulatu przywrócenia stażu podyplomowego powróci we wrześniu, gdyż sprawa ta wymaga przygotowania głębszej pracy studyjnej. Pomimo powyższej, jednoznacznej deklaracji, z treści odpowiedzi jaką otrzymałem od Pani Dyrektor, nie wynika nawet wola dyskusji na ten temat.

Pismo z dnia 6 sierpnia 2015 r. powtarza te same tezy, które towarzyszą reformie kształcenia medycznego od jej początku, czyli twierdzenia o rzekomym szybszym, na skutek likwidacji stażu, dopływie lekarzy do systemu opieki zdrowotnej. Pytanie, czy owe domniemywane przyśpieszenie dopływu lekarzy do systemu opieki zdrowotnej nie odbędzie się kosztem jakości ich wykształcenia, pozostaje jednak bez odpowiedzi.

Podkreślić muszę również, że rozbieżność pomiędzy deklaracją złożoną przez Pana Ministra a działaniami urzędników Ministerstwa jest zaskakująca tym bardziej, że Pani Dyrektor była obecna na ww. spotkaniu Pana Ministra z członkami Naczelnej Rady Lekarskiej. Zamiast przedstawiać znane środowisku lekarskiemu informacje kiedy, w świetle obowiązujących obecnie przepisów zostanie po raz ostatni zorganizowany staż podyplomowy dla lekarzy i dla lekarzy dentystów, proponuję przystąpić do realizacji deklaracji Ministra Zdrowia i rozpocząć głęboką analizę studyjną praktycznego nauczania zawodów lekarza i lekarza dentysty.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że odpowiedź Pani Dyrektor na postulat wprowadzenia systemu wynagradzania kierowników specjalizacji jest dla mnie całkowicie nie do zaakceptowania. Stwierdzenie, że wynagrodzenie dodatkowej pracy związanej z kierowaniem specjalizacją nie jest możliwe, gdyż kierowników specjalizacji jest zbyt wielu i wynagradzanie ich pracy generowałoby zbyt wysokie koszty dla budżetu Ministerstwa Zdrowia jest kuriozalne.

Wynika z tego, że skoro koszty dodatkowej pracy osób pełniących funkcje kierowników specjalizacji są za wysokie do poniesienia przez Ministerstwo Zdrowia to osoby te, mają pełnić swe funkcje bez adekwatnego wynagrodzenia. W powyższym zakresie oczekiwałbym od Ministerstwa Zdrowia działań zmierzających do zwiększenia środków budżetowych tak, aby choć częściowe wynagradzanie dodatkowej pracy kierowników specjalizacji było możliwe.

Zdumienie budzi również stanowisko Pani Dyrektor odnośnie postulatu zmiany regulacji dotyczących sposobu realizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów obowiązku doskonalenia zawodowego. Samorząd lekarski nie oczekuje zniesienia limitów punktów w ogóle, oczekuje jedynie większej elastyczności w tym zakresie, polegającej na zniesieniu limitów wewnętrznych, określających maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w danej formie kształcenia.

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej Pan Minister zapewnił, że powoła 2-osobową komisję, która będzie analizować możliwość zmian w tym zakresie. Dodatkowo na spotkaniu w dniu 5 sierpnia br. Pan Minister zapewnił członków Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, że postulowane zmiany są możliwe i Ministerstwo Zdrowia będzie nad nimi pracować. Tymczasem z pisma Pani Dyrektor wynika coś zupełnie przeciwnego dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Niezrozumiała jest także odpowiedź Pani Dyrektor, zwarta w piśmie z 5 sierpnia 2015 r. znak NSK.842.525.2015/MA, na postulat dotyczący wydania rozporządzenia w sprawie wzoru nowego dokumentu „prawo wykonywania zawodu lekarza” i „prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”. Projekt rozporządzenia określającego wzory tych dokumentów został przygotowany przez samorząd lekarski i przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

Opisana przez Panią Dyrektor rezygnacja Ministerstwa z planów wprowadzenia ustawą o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia karty specjalisty medycznego sprawia, że ww. postulat samorządu lekarskiego jest jak najbardziej aktualny. Wobec powyższego ponawiam apel o podjęcie prac w zakresie przygotowanego przez samorząd lekarski projektu przewidującego wydanie lekarzom i lekarzom dentystom nowoczesnego i bezpiecznego dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia do wykonywania zawodu.

Pani Dyrektor w swoim piśmie wskazała również, że prowadzone obecnie analizy i konsultacje dotyczące ubezpieczeń z tytułu zdarzenia medycznego pozwolą na podjęcie decyzji o ewentualnej potrzebie zmiany terminu wejścia w życie obowiązku posiadania przedmiotowego ubezpieczenia.

W tym zakresie przypomnienia wymaga jednoznaczna deklaracja Pana Ministra, iż vacatio legis przepisów nakładających na podmioty lecznicze prowadzące działalność szpitalną obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych zostanie wydłużone.

Z wyrazami szacunku

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Maciej Hamankiewicz


O ostatniej wizycie ministra zdrowia Mariana Zembali w Naczelnej Izbie Lekarskiej i ustaleniach z samorządem lekarskim, jakie wówczas zapadły, pisaliśmy tutaj.