24 maja 2024

Co nowego w UEMS?

W październiku odbędzie się kolejne posiedzenie Rady UEMS. Okres pomiędzy posiedzeniami był tym razem wyjątkowo długi. Wiosenne posiedzenie w 2016 r. zostało odwołane i poprzednie odbyło się w Warszawie w 2015 r.

Posiedzenie UEMS w Warszawie (16.10.2015)
Foto: Mariusz Tomczak

Ogólnie, wiadomości są dobre. Pomimo wydatków związanych z kończeniem budowy siedziby nie mieliśmy problemów finansowych w codziennym funkcjonowaniu. Mamy tylko wewnętrzne rozliczenia pomiędzy strukturami UEMS. Kredyty spłacamy regularnie.

Nie podwyższyliśmy składki członkowskiej, która ciągle pozostaje zdecydowanie najniższą wśród składek na duże organizacje. Przedstawicielstwo brytyjskiej NHS właśnie wprowadza się do naszego wspólnego domu w Brukseli i jest on w ten sposób już zapełniony. Z zaproszenia UEMS nie zechciały skorzystać pozostałe organizacje lekarzy europejskich, być może wolą płacić za wynajem swoich biur biznesowi.

Najważniejsze są przygotowane do decyzji Rady propozycje zmian w funkcjonowaniu organizacji. W Warszawie odbyła się ożywiona dyskusja o roli struktur UEMS. Po konsultacjach powstała propozycja utworzenia ciała doradczego, składającego się z prezesów sekcji specjalistycznych, których opinia o sprawach dyskutowanych przez Radę będzie ustalana w głosowaniu, a decyzje będą podejmowane przez Radę tylko wówczas, gdy opinia Sekcji i Rady będzie zgodna albo uzgodniona.

To wielka zmiana i trudność organizacyjna, ale jesteśmy przekonani, że potrafimy ją wdrożyć i że UEMS skorzysta na znacznie większym zaangażowaniu delegatów.

Druga duża zmiana to nowy system europejskiej akredytacji doskonalenia zawodowego. Procedura będzie prostsza, kryteria jasno sformułowane, obejmiemy akredytacją i uznawaniem prawie wszystkie formy doskonalenia. Towarzyszą temu prace nad zupełnie nową platformą internetową, poprzez którą będą przyjmowane i oceniane wnioski. Wprowadzimy kategorię „zaufanych organizatorów”, dla których procedura będzie uproszczona.

Nie rezygnujemy jednak z akredytacji poszczególnych zdarzeń i programów, ponieważ danie organizatorom „wolnej ręki” zbyt łatwo prowadzi do obniżenia jakości. Zapraszamy do współpracy w akredytacji i doskonaleniu zawodowym inne organizacje europejskich lekarzy oraz towarzystwa naukowe. Wspólne działanie jest ważne, ponieważ w Europie już pojawiły się komercyjne oferty akredytacji organizatorów przez amerykańską ACCME, a w krajach członkowskich rośnie tendencja do przejmowania nadzoru nad doskonaleniem zawodowym przez „biurokrację doskonalenia zawodowego”.

Stanowisko europejskich organizacji lekarzy przyjęte w 2015 r. w Luksemburgu mówi, że cały rozwój zawodowy powinien być prowadzony przez lekarzy. Jesteśmy do tego przygotowani i jest to część naszej zawodowej autonomii, która w praktyce sprawdza się lepiej niż administracje.

Romuald Krajewski
Prezydent Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS)

Źródło: „Gazeta Lekarska” nr 11/2016