20 maja 2024

Co z nakładami na ochronę zdrowia w ustawie budżetowej?

W poniedziałek 11 stycznia zakończył się pierwszy dzień 20. posiedzenia Senatu. Izba rozpatrzyła m.in. ustawę budżetową na rok 2021.

Foto: M. Józefaciuk, Kancelaria Senatu

Ustawę budżetową na rok 2021 zakłada, że dochody budżetu państwa wyniosą 404,5 mld zł, wydatki 486,8 mld zł, a deficyt ‒ 82,3 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych, według metodologii UE, ma się utrzymać na poziomie ok. 6% PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) ‒ 64,1% PKB.

W budżecie środków europejskich zakłada się dochody w wysokości 80,5 mld zł, wydatki 87,3 mld zł, a deficyt ‒ 6,9 mld zł. Zgodnie z założeniami w ujęciu realnym PKB wzrośnie o 4%, ceny towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8%, przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń o 2,8%, a spożycie prywatne, w ujęciu nominalnym, o 6,3%. Zaplanowano dochody z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 1,5 mld zł i z zysku NBP ‒ 1,3 mld zł.

Według Ministerstwa Finansów budżet na 2021 r. przygotowano z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej. Zawiera środki na finansowanie m.in. programu „Rodzina 500+” (41,0 mld zł), „Dobry Start” (1,4 mld zł), zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego, potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2% PKB, zadań w zakresie mieszkalnictwa i transportu lądowego (infrastruktura drogowa i krajowe pasażerskie przewozy kolejowe), a także na zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia oraz wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rekomenduje Izbie wprowadzenie 20 poprawek do ustawy budżetowej, większość zaproponowały senackie komisje. Komisja Zdrowia wniosła o dofinansowanie kwotą 80 mln zł zadań w zakresie epidemiologii i zwalczania chorób zakaźnych; przeznaczenie 100 mln zł na zakup dla Państwowego Ratownictwa Medycznego sprzętu i wyposażenia do walki z COVID-19, a także 100 mln zł dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej na walkę z COVID-19.

Senatorowie Beata Małecka-Libera i Paweł Arndt wnieśli o skreślenie przepisu umożliwiającego uzyskanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji rekompensaty w wysokości 1 mld 950 mln zł z tytułu utraconych w 2021 r. wpływów z opłat abonamentowych. Zaproponowali przeznaczenie 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników podmiotów leczniczych, wykonujących świadczenia zdrowotne chorym na COVID-19 lub osobom podejrzanym o zakażenia wirusem SARS-CoV-2; przeznaczenie 1 mld 950 mln zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego, 120 mln zł na leczenie związane z powikłaniami po COVID-19 i 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą.

W trakcie dyskusji liczne zastrzeżenia do ustawy budżetowej zgłosili senatorowie Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem senator Beaty Małeckiej-Libery pandemia COVID-19 obnażyła wszystkie słabości polskiego systemu ochrony zdrowia. Jak podkreśliła, wyzwaniem w tym roku będzie nie tylko walka z epidemią i zaszczepienie Polaków, ale także walka z zapaścią służby zdrowia. – Rok 2021 musi być rokiem przełomowym dla ochrony zdrowia, ale muszą być na to dodatkowe środki – przekonywała.

Z opinią tą zgodził się senator Marek Borowski. Przypomniał, że rząd zobowiązał się do stopniowego zwiększania wydatków na ochronę zdrowia aż do 6% PKB. Według niego w tym roku potrzebne jest jednorazowe, dodatkowe wsparcie finansowe służby zdrowia. W tym kontekście senator Marek Borowski odniósł się do założeń makroekonomicznych ustawy budżetowej. Wskazał na zaniżone, jego zdaniem, wpływy z podatków, przede wszystkim z VAT, a ponadto tempo wzrostu PKB, wpłata z zysku NBP do budżetu i wskaźnik inflacji.

Z kolei senator Krzysztof Kwiatkowski zapewnił, że wszystkie proponowane przez komisję budżetu i senatorów poprawki do ustawy budżetowej są racjonalne, odpowiedzialne i mają pokrycie w dochodach budżetu. W ocenie senatora Krzysztofa Mroza ustawa budżetowa nie zasługuje na tak dużą krytykę. Wskazał, że mimo trudnej sytuacji na świecie założony został na ten rok jeden z najszybszych wzrostów gospodarczych w Unii Europejskiej, bo o ok. 4%. Podkreślił, że zaplanowano wzrost o 11,6 mld zł na służbę zdrowia i zostały podtrzymane wszystkie wprowadzone świadczenia, takie jak: program 500+, leki dla seniorów i 13. emerytura.

Senator Grzegorz Bierecki negatywnie ocenił przyjmowanie poprawek zwiększających wydatki w oparciu o niepewne przewidywania zwiększenia dochodów i to teraz, gdy trudno przewidzieć dalszy rozwój pandemii.

Źródło: Senat RP