12 lipca 2024

COVID-19 uznany za chorobę zawodową

Jak informuje NIL, po odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia należy uznać, że w przypadku lekarza lub lekarza dentysty zakażonego wirusem SARS-CoV-2 istnieją przesłanki do wydania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej.

Foto: pixabay.com

Ministerstwo Zdrowia uznało chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 jako chorobę zawodową, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy” – czytamy na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Pismo, które wpłynęło do NIL, to odpowiedź na apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 30 marca skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie uznawania choroby zakaźnej wywołanej u lekarza lub lekarza dentysty wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową. Prezydium NRL w celu ucięcia wszelkich wątpliwości sugerowało wówczas odrębne wpisanie choroby zakaźnej wywołanej SARS-CoV-2 do wykazu chorób zawodowych ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych.

Samorząd lekarski zwracał uwagę również na to, że w przypadku, gdy na chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 zachoruje lekarz albo lekarz dentysta, to z wysokim prawdopodobieństwem choroba ta została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, co powinno stanowić warunek uznania zakażenia za chorobę zawodową.

Statystycznie ryzyko zakażenia wywołanego koronawirusem podczas wykonywania obowiązków zawodowych jest w grupie zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów znacznie wyższe niż w przypadku innych grup zawodowych. Ryzyko to zwiększa się jeszcze bardziej, gdy brakuje środków ochrony indywidualnej oraz gdy zagrożenie epidemiczne jest nowe, a jak powszechnie wiadomo wirus SARS-CoV-2 nie został jeszcze dostatecznie dokładnie przebadany pod kątem naukowym.