17 kwietnia 2024

Czy będą zmiany w ustawie o szczególnej opiece geriatrycznej?

W trakcie ostatniego posiedzenia Senatu, które zakończyło się w piątek 28 lipca 2023 r., senatorowie uchwalili 28 poprawek do ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej (projekt prezydencki). Czego dotyczą?

Foto: Tomasz Paczos/Kancelaria Senatu

Zakres beneficjentów ustawy rozszerzono o osoby, które ukończyły 65 lat. Sprecyzowano, że zadania powiatu z zakresu szczególnej opieki geriatrycznej są zadaniami własnymi tej jednostki samorządu terytorialnego. 

Zapewniono współuczestniczenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w procedurze tworzenia wojewódzkiego planu działania szczególnej opieki geriatrycznej. Zrezygnowano z określania w wojewódzkim planie działania szczególnej opieki geriatrycznej liczby centrów zdrowia.

Senatorowie wprowadzili regulację, zgodnie z którą lokalizację oddziału geriatrycznego wojewoda określa po otrzymaniu pisemnej deklaracji podmiotu, który prowadzi podmiot leczniczy prowadzący szpital (nie zaś podmiotu leczniczego prowadzącego szpital), o gotowości włączenia oddziału geriatrycznego do wojewódzkiego planu działania szczególnej opieki geriatrycznej. 

Dłuższe vacatio legis

Izba zniosła wymóg, zgodnie z którym powiat może zawrzeć z sąsiednim powiatem porozumienie o przekazaniu mu do realizacji zadania utworzenia centrum zdrowia, jeżeli jest on położony na terenie tego samego województwa.

Powiat zobowiązano do utworzenia centrum zdrowia, jeżeli wynika to z wojewódzkiego planu działania szczególnej opieki geriatrycznej albo do zawarcia porozumienia z sąsiednim powiatem, nie później niż w terminie 10 lat (nie zaś 5 lat) od dnia wejścia w życie ustawy.

Doprecyzowano, że łączny okres korzystania ze świadczeń dziennego ośrodka opieki geriatrycznej nie może przekroczyć 12 tygodni w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia korzystania z usług dziennego ośrodka opieki geriatrycznej.

Senatorowie skreślili przepis, zgodnie z którym przeprowadzenie czynności wykonywanych w ramach monitorowania działalności centrum zdrowia w zakresie organizacji i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w centrum zdrowia wojewoda może zlecić konsultantowi wojewódzkiemu w dziedzinie geriatrii.

Wyeliminowali też przepis obligujący podmiot leczniczy, w ramach którego działa oddział geriatryczny, oraz właściwe centrum zdrowia do zawarcia porozumienia określającego sposób realizacji współpracy między tymi podmiotami. Vacatio legis ustawy wydłużono o dwa lata – do 1 stycznia 2026 r.

Zapewnić lepszą opiekę seniorom

Ustawa o opiece geriatrycznej ma zapewnić szczególną opiekę geriatryczną osobom, które ukończyły 75 lat dzięki przemodelowaniu w stronę podejścia środowiskowego, w którym świadczenia medyczne realizowane są w pobliżu miejsca zamieszkania seniora.

W ustawie wskazano cele szczególnej opieki geriatrycznej, m.in. zachowanie możliwie największej sprawności funkcjonalnej i samodzielności seniorów; zapewnienie określonych świadczeń opieki zdrowotnej i wsparcia psychologicznego pacjentom, a także zagwarantowanie działań profilaktycznych i promocji zdrowia.

W skład systemu szczególnej opieki geriatrycznej będą wchodziły: szpitalne oddziały geriatryczne, wskazane w wojewódzkim planie działania szczególnej opieki geriatrycznej nowo tworzone placówki – centra zdrowia 75+ i podstawowa opieka zdrowotna.

Dla zapewnienia odpowiedniej jakości udzielanych świadczeń ustawa określa minimalne standardy łącznej liczby łóżek w oddziałach geriatrycznych oraz minimalnej i maksymalnej liczby osób zamieszkujących obszar działania centrum.

Wprowadza też rozwiązania umożliwiające w ciągu 5 lat od wejścia w życie ustawy stosowanie niższej normy łącznej liczby łóżek w oddziałach geriatrycznych ujętych w wojewódzkim planie, zatrudnianie edukatorów zdrowotnych, którzy nie spełniają wymogu ukończenia szkolenia, określonego w ustawie, w ciągu 3 lat.

Ostateczny termin utworzenia centrum przez powiaty, gdy wynika to z wojewódzkiego planu, albo zawarcia porozumienia z innym powiatem na utworzenie centrum to nie później niż 5 lat od wejścia w życie ustawy.

Źródło: Senat RP