13 czerwca 2024

Depresja pogarsza wyniki leczenia chorych na nowotwory płuc

Według amerykańskich badaczy depresja występująca przed rozpoznaniem raka płuca zmniejsza szanse na wyleczenie nowotworu poprzez nasilanie układowej reakcji zapalnej.

Foto: pixabay.com

Do badania, którego wyniki opublikowano w PLoS One, włączono 186 chorych z niedawno rozpoznanym rakiem płuca w IV stopniu zaawansowania. U 35 proc. uczestników występowały objawy depresyjne w nasileniu średnim lub ciężkim.

Obecność depresji istotnie wpływała na parametry odpowiedzi zapalnej, takie jak iloraz neurtofilii do limfocytów (neutrophil-to-lymphocyte ratio, NLR), iloraz płytek krwi do limfocytów (platelet-to-lymphocyte ratio, PLR) oraz wskaźnik Advanced Lung Cancer Inflammation Index (ALI).

Wskaźnik dwuletniej umieralności wyniósł 61 proc. Wysokie wartości NLR, PLR i niskie ALI były czynnikami predykcyjnymi gorszego przeżycia całkowitego. PLR powyżej normy występowało u 56 proc. osób bez depresji lub z niewielkim jej nasileniem, podczas gdy w grupie o dużym i średnim nasileniu objawów dotyczyło to 77% chorych.

Depresja zwiększała ryzyko występowania reakcji zapalnej 1,3-3-krotnie. W opinii autorów pracy depresja może być niedocenionym czynnikiem rokowniczym raka płuca, tłumaczącym niektóre przypadki złej odpowiedzi na immunoterapię czy leczenie celowane.

Źródło: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0282206