12 kwietnia 2024

Dlaczego RPP pozytywnie zaopiniował projekt Polityki Lekowej Państwa?

Rzecznik Praw Pacjenta pozytywnie zaopiniował projekt Polityki Lekowej Państwa. Bartłomiej Chmielowiec wielokrotnie zwracał uwagę na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, w tym także na bezpieczeństwo farmakoterapii stosowanej podczas leczenia.

Foto: pixabay.com

– Polityka lekowa jest integralną częścią polityki zdrowotnej. Posiada również dużo szerszy, gospodarczy wymiar, ze względu na istotną rolę przemysłu farmaceutycznego będącego partnerem w dążeniu do poprawy długości życia i stanu zdrowia obywatel – tłumaczy minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Polityka lekowa państwa ma zapewnić pacjentom szeroki dostęp do skutecznych i bezpiecznych leków oraz przejrzyste i racjonalnie działający system refundacji leków, który wspiera aktywności inwestycyjne na terenie Polski oraz rozwój polskiej gospodarki.

W takim duchu zdefiniowano cele strategiczne w dziedzinie gospodarki lekami w Polsce, które wpisują się w kluczowe cele Światowej Organizacji Zdrowia w odniesieniu do polityk lekowych:

  • dostępność – równość w dostępie i przystępność najpotrzebniejszych leków,
  • jakość – jakość, bezpieczeństwo i skuteczność wszystkich leków,
  • racjonalne stosowanie – promowanie efektywnego kosztowo użycia leków przez pracowników służby zdrowia i pacjentów.

– Zminimalizowanie zagrożeń i zapewnienie pacjentom wysokiej jakości opieki zdrowotnej, która jest bezpieczna, skuteczna oraz dostosowana do ich potrzeb, powinno stanowić cel do jakiego należy dążyć przy określaniu polityki zdrowotnej państwa – podkreśla Bartłomiej Chmielowiec.

Według Rzecznika polityka lekowa powinna zakładać stworzenie procedur mających na celu ochronę prawną pacjenta np. w przypadku wycofania leku z obrotu, podawania pacjentom w placówkach medycznych (posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia) produktów leczniczych nierefundowanych ze środków publicznych czy też zapewnienia leków z tzw. listy 75+.

Bardzo istotną kwestią jest również doprecyzowanie obowiązków pacjentów. Pacjenci powinni wiedzieć, że mają nie tylko prawa, ale także obowiązki. Wynikają one m.in. z przepisów prawnych, rozporządzeń i regulaminów obowiązujących w podmiotach leczniczych.

– Przede wszystkim pacjenci powinni dbać o własne zdrowie i postępować tak, aby nie narażać zdrowia innych. Pacjent powinien zwracać uwagę na swoje problemy zdrowotne, interesować się nimi i świadomie brać udział w leczeniu. Przestrzegać zaleceń lekarza oraz personelu medycznego, które dotyczą diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, a nawet zmiany trybu życia – dodaje Rzecznik Praw Pacjenta.

W polityce lekowej powinny znaleźć się również zapisy dotyczące wprowadzenia badań profilaktycznych dla określonych grup społecznych – zdaniem Rzecznika badania laboratoryjne powinny być integralną częścią świadczeń realizowanych nie tylko w szpitalach ale w szczególności w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto biorąc pod uwagę, że obecnie w Polsce nie funkcjonuje wiarygodne dla społeczeństwa źródło wiedzy medycznej należy dodać zapis dotyczący budowy ogólnopolskiego portalu wiedzy o problemach zdrowotnych, który będzie opierał się na wiedzy specjalistów i ekspertów z poszczególnych dziedzin medycyny.

Bartłomiej Chmielowiec opiniując projekt Polityki Lekowej Państwa przesłał Ministrowi Zdrowia następujące propozycje:

  • zachowanie uprawnienia lekarza do wskazania konieczności niezamieniania leku;
  • dodanie zapisu „Procedura wymiany leku/zwrotu leku/zwrotu pieniędzy” w części 3. Dostępność Rynkowa, 3.4. Narzędzia, pkt 10;
  • dodanie zapisu „Procedury regulującej współdziałanie pacjenta i podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie współpłacenia w dostępnie do określonych technologii lekowych.” w zakresie punktu 4. Dostępność Refundacyjna, 4.1. Opis stanu Obecnego, Finansowanie leków ze środków publicznych;
  • wprowadzenie zapisu, który będzie uprawniał lekarzy specjalistów do przepisywania pacjentom leków z „listy 75+” – leki byłyby przepisywane przez jednego a nie kilku lekarzy. Pozwoli to na ograniczenie występowania niezamierzonych interakcji leków z innymi lekami oraz z pożywieniem, przyczyni się także do zniesienia barier ekonomicznych wynikających z wysokich kosztów produktów leczniczych;
  • dodanie zapisów: „Budowa ogólnopolskiego portalu wiedzy o problemach zdrowotnych i sposobach ich rozwiązywania.” oraz „Wprowadzenie badań diagnostyczno/profilaktycznych w tym badań bilansowych dla określonych grup społecznych, np. dla 30, 40, 50, 60, 70-latków.” w dziale 6. Otoczenie: Rola lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów, 6.4. Narzędzia, pkt 1) Poprawa ordynacji lekarskiej i pielęgniarskiej optymalizacja w celu osiągnięcia lepszych efektów leczenia;
  • dodanie zapisu „Przestrzegania przez pacjentów zaleceń lekarskich/obowiązków pacjentów.” w pkt 2) Poprawa przestrzegania zaleceń dotyczących stosowania leku przez pacjenta wymaga: w zakresie części 6.4. Narzędzia, Polityki Lekowej Państwa;
  • dodanie zapisu „Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności” w Indeksie Skrótów i Pojęć, na str. 101 w pozycji – Osoby posiadające uprawnienia szczególne w zakresie świadczeń zdrowotnych.