20 maja 2024

Dodatkowy dzień wolny dla dawców krwi i osocza

Od 26 stycznia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o publicznej służbie krwi*, w wyniku której dodany został art. 9a, zwiększający ilość dni zwolnienia dla dawców.

Zgodnie z tym przepisem, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii każdemu honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19 (ale nie tylko), przysługują m.in. dwa dni zwolnienia od pracy, tj. w dniu oddania krwi oraz w dniu następnym. Dotychczas honorowemu dawcy krwi przysługiwał jeden dzień zwolnienia – w dniu oddania krwi (art. 9 ustawy o publicznej służbie krwi).

Beata Wierzchowska, radca prawny NIL

* Za pomocą ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 159).