27 maja 2024

Dokumentacja medyczna. Co po 1 stycznia?

Czy od 1 stycznia 2021 r. konieczne będzie prowadzenie w każdym podmiocie wykonującym działalność leczniczą dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej?

Foto: pixabay.com

W związku z pojawiającymi się na tym tle wątpliwościami, Zespół ds. EDM Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wydał komunikat.

Przypomniano w nim, że tę kwestię reguluje § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania i nie wymaga on bezwzględnie przejścia na elektroniczną postać dokumentacji medycznej z dniem 1 stycznia 2021 r.

„Naczelna Rada Lekarska rekomenduje wstrzymywanie się placówek nieprowadzących żadnego dokumentu EDM z przechodzeniem na dokumentację elektroniczną. Zwracamy tylko uwagę , że uprawnieniem placówek medycznych jest możliwość starannego przygotowania inwestycji w tym zakresie” – wskazuje Andrzej Cisło, przewodniczący Zespołu ds. EDM, a jednocześnie wiceprezes NRL.

W ostatnich dniach Naczelna Rada Lekarska wystąpiła do ministra zdrowia o pilną aktualizację wydawanych na podstawie art.8b ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia „Minimalnych wymagań dla systemów informatycznych usługodawców”, uwzględniającą wymogi procesu wymiany dokumentów EDM. „Oświadczenia dostawców o spełnianiu lub niespełnianiu tych zaktualizowanych wymogów będą  dla prowadzących placówki medyczne ważną wskazówką przy decydowaniu się na zakup konkretnego produktu” – podkreśla dr Andrzej Cisło.

Cały komunikat Zespołu ds. EDM jest dostępny na stronie internetowej NIL.