27 maja 2024

Dokumentowanie chorób zawodowych. PNRL o zmianach

Prezydium NRL, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie ws. sposobu dokumentowania chorób zawodowych i ich skutków, zwraca uwagę, że proponowana zmiana zmniejsza pakiet informacji, które dotychczas lekarz kierujący był zobowiązany zawrzeć w dokumentacji.

Foto: pixabay.com

„Informacje te są ponadto w kilku podpunktach tożsame z danymi z karty oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, która również jest częścią dokumentacji wypełnianej przy skierowaniu na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej” – czytamy w stanowisku Prezydium NRL.

Jednocześnie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa za zasadne, aby w zakresie choroby zawodowej, jaką jest dla personelu medycznego COVID-19, zostało wydane odrębne rozporządzenie, wprowadzające odpowiednie zasady orzekania oraz sposobu dokumentowania.