21 kwietnia 2024

Drugie auto w kosztach jednoosobowej działalności lekarza

Organy podatkowe przyznają, że brakuje uregulowań prawnych ograniczających liczbę samochodów osobowych w prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej.

Foto: pixabay.com 

Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby podatnik w takiej działalności wykorzystywał kilka aut osobowych, o ile jest to uzasadnione rodzajem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

Jeżeli charakter działalności gospodarczej (np. sposób wykonywania usług wymagający codziennych dojazdów do miejsca ich świadczenia) uzasadnia wykorzystywanie w tej działalności dwóch środków transportu (samochodów), to co do zasady wydatki związane z tymi pojazdami mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej działalności. 

Co wynika z PIT? 

Zgodnie przepisami podatkowymi1, kosztami uzyskania przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z tą działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile, w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie podlegają wyłączeniu z tych kosztów. 

Ów związek przyczynowy między poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy jednak oceniać indywidualnie, w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. 

Dla uznania za koszt uzyskania przychodu wydatków poniesionych na nabycie określonych składników majątku, w tym przypadku samochodów osobowych, konieczne jest spełnienie przesłanki ich wykorzystywania na potrzeby i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

Jednolitość interpretacji 

Linia interpretacyjna organów podatkowych we wskazanym zakresie jest od lat jednolita. Pozytywne dla podatników stanowisko wynikało z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 stycznia 2015 r.2 W stosunku do lekarki3 prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą potwierdził je też Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w 2020 r. 

Organ podatkowy uznał, że ma ona prawo do zaliczenia wydatków ponoszonych na drugi samochód w działalności do kosztów uzyskania przychodu, zaznaczając, że to przedsiębiorca ustala, jaka liczba pojazdów jest mu niezbędna do prowadzonej działalności gospodarczej. 

Podobne wnioski Dyrektor KIS zawarł w interpretacji z dnia 9 marca 2021 r.4, w której stwierdził, że jedyne ograniczenia zawarte w ustawie o PIT dotyczące samochodów to te warunkujące możliwość zaliczenia wydatku w koszty podatkowe. W 2022 r. pewien podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą miał wątpliwości, czy może zaliczyć do kosztów podatkowych swojej działalności opłaty leasingowe, koszty eksploatacyjne oraz wydatki na ubezpieczenie związane z leasingiem drugiego samochodu osobowego. 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, wydając interpretację indywidualną5, potwierdził dotychczasową linię, że podatnik jako leasingobiorca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów część odsetkową opłaty leasingu finansowego, odpisy amortyzacyjne, wydatki związane z bieżącą eksploatacją pojazdu oraz składki na ubezpieczenia komunikacyjne – jeżeli z umowy leasingu wynika obowiązek ich płacenia przez podatnika z uwzględnieniem ograniczeń ich wysokości, wynikających z art. 23 ust. 4, ust. 46a oraz ust. 47 ustawy o PIT. 

Beata Wierzchowska, radca prawny

Przypisy: 

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.). 
  2. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 stycznia 2015 r. nr IBPBI/1/415-1176/14/SK. 
  3. Interpretacja z dnia 24 czerwca 2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.49.2020.3.AWO. 
  4. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 marca 2021 r. nr 0113-KDIPT2-1.4011.982.2020.2.MGR. 
  5. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 września 2022 r. nr 0115-KDIT3.4011.503.2022.3.KP.