24 kwietnia 2024

Dychotomia kompetencji w NFZ budzi obawy

Dychotomia kompetencji prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i dyrektora oddziału budzi obawy o to, czy nie będą korzystać krzyżowo z przysługujących im kompetencji w konkretnym postępowaniu.

Foto: pixabay.com

„Zasadnym byłoby jednoznaczne wskazanie, że czynności w toku postępowania wykonuje podmiot prowadzący postępowanie tj. w zależności do tego czy postępowanie zostało ogłoszone przez Prezesa czy dyrektora oddziału – Prezes Funduszu albo dyrektor oddziału” – tak bak brzmi jedna z uwag zawartych w stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej limitowanie możliwości dostępu do realizacji świadczeń medycznych w ramach systemu publicznej opieki zdrowia nie sprzyja transparentności systemu ich kontaktowania. W stanowisku wskazano, że nie należy określać maksymalnej liczby zawieranych umów, gdyż może to sprzyjać podejmowaniu decyzji w przedmiocie rezerwowania przedmiotu postępowania dużym podmiotom, wykluczając z postępowania podmioty mniejsze.