14 kwietnia 2024

Dyżury: maksymalnie 48 godzin tygodniowo

W świetle obowiązujących przepisów najbezpieczniejszą dla każdego lekarza i lekarza dentysty formą wykonywania zawodu w podmiocie leczniczym jest zatrudnienie i pełnienie dyżurów w ramach umowy o pracę w wymiarze godzin przewidzianym przez ustawę Prawo pracy.

Foto: Marta Jakubiak

Oznacza to to maksymalnie 48 godzin pracy w tygodniu z możliwością przedłużenia tej maksymalnej normy dla lekarzy, którzy dobrowolnie podpisali klauzulę opt-out (tj. wyrazili zgodę na pracę przekraczającą w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień w danym okresie rozliczeniowym). Przypomina o tym prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz w liście do lekarzy wystosowanym w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi form prawnych zabezpieczenia dyżurów medycznych.

W kontrakcie ważna jest precyzja zapisów

„Kolejną dopuszczoną przez prawo formą świadczenia przez lekarza usług medycznych na rzecz podmiotu leczniczego jest zawarcie umowy cywilno-prawnej (kontraktu) z podmiotem leczniczym przez lekarza działającego w formie praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego obejmującej całość wykonywanych czynności – zarówno tych, które mieszczą się w ramach normalnych godzin pracy czasu pracy, jak i tych, które wykonywane są w ramach dyżuru. Przy decydowaniu się na zawarcie takiej umowy cywilno-prawnej należy zadbać o precyzję zapisów dotyczących m.in. odpowiedzialności, kar umownych, zasad wynagradzania oraz zgody na udział lekarza w szkoleniach zawodowych” – napisał prezes NRL.

Dwie umowy z tym samym podmiotem

W ocenie Macieja Hamankiewicza, możliwe jest także zawarcie umowy o pracę z jednym podmiotem leczniczym oraz umowy cywilno-prawnej na dyżury jako praktyka lekarska z innym podmiotem leczniczym. Natomiast, jak czytamy w liście, „jednoczesne pozostawanie przez lekarza w stosunku pracy z podmiotem leczniczym i wykonywanie – w formie praktyki lekarskiej – dyżurów w tym samym podmiocie leczniczym na podstawie umowy cywilnoprawnej wymaga doprecyzowania ustawowego, bowiem rodzi ono wiele wątpliwości prawnych”.

Rola lekarzy a państwo i władze lokalne

Prezes NRL napisał ponadto: „Chciałbym stanowczo podkreślić, że nie jest zadaniem lekarzy i lekarzy dentystów zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych na danym terenie. To rola państwa i samorządów terytorialnych”. W ocenie Macieja Hamankiewicza lekarze i lekarze dentyści powinni przede wszystkim „zadbać o bezpieczne warunki wykonywania zawodu”.