24 czerwca 2024

Egzamin z ochrony radiologicznej tylko stacjonarnie

Na osoby wykonujące badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoby nadzorujące ich wykonywanie nałożono obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta (art. 33n ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe).

Foto: pixabay.com

Zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta może odbyć się na odległość.

W tym przypadku przekazywanie wiedzy odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwiających:

a) stosowanie metod i technik kształcenia na odległość,

b) wykorzystanie materiałów dydaktycznych opracowanych w postaci elektronicznej oraz kontaktowanie się uczestnika szkolenia z osobami prowadzącymi szkolenie,

c) weryfikację uczestnika szkolenia i dostępu do poszczególnych bloków tematycznych szkolenia oraz kontrolę jego aktywności,

d) sprawdzenie wiedzy po zakończeniu każdego bloku tematycznego szkolenia oraz wgląd do wyników takiego sprawdzenia.

Główny Inspektor Sanitarny w swoim komunikacie wyjaśnia, że błędem jest uznanie, że przepis zawarty w ww. § 2 pkt. 2 lit. d rozporządzenia daje możliwość przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego w trybie na odległość. Tym samym doprecyzowano, że zorganizowanie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta na odległość (online) jest możliwe i prawnie dopuszczone, z kolei przeprowadzenie w tym trybie egzaminu nie ma podstaw prawnych i nie może być zrealizowane.

W komunikacie zwrócono uwagę, że „Dopuszczenie do przeprowadzania również egzaminów w trybie na odległość wymagałoby wydania przepisów doprecyzowujących sposób przeprowadzenia takich egzaminów, jednak w obowiązującym stanie prawnym nie ma podstaw do przygotowania przepisów wykonawczych do ustawy – Prawo atomowe w tym zakresie, ponieważ ustawodawca nie upoważnił ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia w drodze rozporządzenia różnych form przeprowadzania egzaminów wewnętrznych”.

(OA)