19 czerwca 2024

Horyzont 2020: pierwszy projekt SUM

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach podpisał umowę grantową na realizację projektu SCIENCE „Stem Cell therapy in IschEmic Non-treatable Cardiac disease”. Zwycięski projekt SUM jest pierwszym realizowanym w województwie śląskim w obszarze tematycznym „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan”.

W całym kraju na 83 złożone w tym obszarze wnioski, dofinansowanie otrzymało jedynie 13 projektów. W skład konsorcjum wchodzi dziewięciu partnerów.

Wniosek aplikacyjny został złożony przez konsorcjum międzynarodowe w ramach programu Horyzont 2020 i uzyskał pozytywną ocenę Komisji Europejskiej.

Kierownikiem projektu po stronie SUM jest prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski, kierownik III Katedry Kardiologii Kliniki Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM. W projekcie weźmie udział SPSK nr 7 SUM GCM im. L. Gieca, jako strona trzecia, gdzie realizowane będą działania z udziałem pacjentów.

Jest to możliwe dzięki wyposażeniu ośrodka w system elektroanatomiczny NOGA pozwalający na bezpośrednią implantację komórek progenitorowych do mięśnia sercowego.

Projekt SCIENCE dotyczy terapii komórkowej, która poprawia funkcję skurczową lewej komory serca i zmniejsza dolegliwości u pacjentów z niewydolnością serca. W związku z tym, że zastosowanie autologicznych komórek pacjentów z niewydolnością serca wiąże się z ich dysfunkcją i słabszymi właściwościami angiogennymi, w projekcie planowane jest opracowanie wspólnie z Europejska Agencją Leków (European Medicines Agency) protokołu produkcji allogenicznych komórek mezenchymalnych tkanki tłuszczowej zdrowych dawców, które są lepszym źródłem prawidłowych funkcjonalnie komórek do terapii regeneracyjnej.

Celem projektu będzie również przeprowadzenie badania I fazy u pacjentów z oporną na standardowe leczenie niewydolnością serca i – w oparciu o wyniki badania – aplikacja o uznanie tego produktu komórkowego za produkty lecznicze terapii zaawansowanej (ATMP).

Projekt rozpocznie się 1 stycznia 2015 roku i będzie trwał 60 miesięcy. Całkowita wartość projektu wynosi 5 998 882 EUR. Kwota dofinansowania dla SUM: 416 000 EUR, w tym 40 000 EUR dla strony trzeciej. Dofinansowanie wynosi 100 procent.