15 czerwca 2024

Ile za badanie lekarskie kierowców?

Stanowisko Nr 81/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Foto: Mariusz Tomczak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, przekazanym przy piśmie pani Beaty Małeckiej-Libery, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, z dnia 30 października 2015 r., zgłasza następującą uwagę do przedstawionego projektu rozporządzenia.

1) do załącznika nr 1 – brak jest w rubryce „widzenie stereoskopowe” przed określeniem warunków w przypadku jednooczności jednoznacznego zapisu „badanie niewymagane” czy „wymagane prawidłowe” co ma istotne znaczenie do celów orzeczniczych. W przeciwnym wypadku tak postawiony zapis będzie wymagał dodatkowej interpretacji czy kierowcy jednośladów mają mieć widzenie stereoskopowe;

2) do załącznika nr 2 „Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie obturacyjny bezdech podczas snu” – problem zdrowotny wskazany w projekcie rozporządzenia jest niewątpliwie istotny, ale Prezydium NRL negatywnie odnosi się do rozwiązań zaproponowanych w załączniku nr 2 projektu.

Według treści przywoływanego załącznika kierowcy wszystkich kategorii i rodzajów oraz osoby ubiegające się o uprawnienie do kierowania pojazdami w przypadku podejrzenia obturacyjnego bezdechu sennego są obligatoryjnie kierowani na specjalistyczne badania wykonywane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.

Zapis w projekcie nowego rozporządzenia: „do czasu potwierdzenia lub wykluczenia diagnozy” wskazuje iż w stosunku do osób posiadających prawo jazdy wystąpienie okoliczności o których mowa powyżej będzie skutkowało cofnięciem uprawnień na okres diagnostyki.

Prezydium NRL zwraca uwagę, że przepisy załącznika do projektu rozporządzenia, po wejściu w życie dotyczyć będą także osób aktualnie zatrudnionych na stanowisku kierowcy (więc także pracowników). Pojawia się wątpliwość, kto ma ponieść koszty tych badań specjalistycznych. Prezydium NRL stwierdza ponadto, że określona na kwotę 200 zł opłata za badanie lekarskie i ponowne badanie lekarskie jest zbyt niska.

Należy też wskazać, że kolejnym problemem związanym z ewentualną realizacją projektowanego rozporządzenia jest zagadnienie dostępności diagnostyki bezdechu podczas snu.

Projekt opiniowanego rozporządzenia nie bierze również pod uwagę faktu, iż diagnostyka tego typu zaburzeń jest czasochłonna, a przypadku badań kierowców wykonujących transport drogowy (badania profilaktyczne) czas ma duże znaczenie z uwagi na okres niezdolności do pracy (brak uprawnień do kierowania pojazdem do czasu potwierdzenia lub wykluczenia diagnozy”).

Zdaniem Prezydium NRL trudna będzie realizacja niektórych wymagań rozporządzenia np. „udokumentowanie przestrzegania zaleceń lekarskich w zakresie zapobiegania senności”.