12 kwietnia 2024

Izby okręgowe najwięcej wiedzą o sytuacji lekarzy

Od 1 stycznia podstawowy wymiar składki członkowskiej dla lekarza i lekarza dentysty wynosi 120 zł miesięcznie. Lekarze stażyści będą uiszczać połowę tej kwoty (60 zł).

Foto: pixabay.com

Całkowicie zwolnieni z opłacania składek są lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 70. rok życia.

Zgodnie z niedawną uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej, w uzasadnionych przypadkach okręgowa rada lekarska będzie mogła podjąć decyzję o zwolnieniu z obowiązku opłacania składki w całości lub części także innych członków.

W przypadku całkowitego zwolnienia z opłacania składki, odpis finansowy nie będzie przekazywany przez izbę okręgową na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej, a w razie zwolnienia z opłacania połowy jej podstawowego wymiaru – będzie przekazywany proporcjonalnie.

– Rada okręgowa będzie mogła zwolnić lekarza z opłacania składek w uzasadnionych przypadkach. W tej sprawie inicjatywa będzie po stronie ORL – mówi wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Mateusz Kowalczyk. Jak dodaje prezes NRL Łukasz Jankowski, propozycje wprowadzenia takich zmian zgłaszały rady okręgowe. – Dobrze się stało, że prawie wszyscy członkowie Rady poparli te zmiany. Izby okręgowe najwięcej wiedzą o sytuacji lekarzy – wskazuje.

– Wszyscy oczekujemy większego zaangażowania samorządu w obronę naszego wizerunku i godności zawodu, zwłaszcza gdy stajemy się podmiotem agresji, czy to medialnej, czy ze strony niezadowolonych pacjentów, którzy nie zawsze otrzymują pomoc ze względu na złą organizację systemu, jego niedofinansowanie i braki kadrowe, ale to nas obarczają winią. Jako samorząd nie powinniśmy zapominać o naszych koleżankach i kolegach w potrzebie – mówi dr Grzegorz Mazur, skarbnik NRL.

– Zadania samorządu lekarskiego mają szeroki zakres i są złożone. Część z nich, takich jak prowadzenie rejestru lekarzy, funkcjonowanie sądów lekarskich czy pionu odpowiedzialności zawodowej, przejęliśmy od administracji państwowej. Niestety nie są one w 100 procentach refundowane ze Skarbu Państwa – dodaje skarbnik ORL w Warszawie Jan Kowalczuk, który stał na czele Zespołu roboczego NRL ds. analizy wysokości składki członkowskiej.