18 maja 2024

Jak rząd pomoże rodzinom w tym roku?

Rząd Beaty Szydło zapowiada nie tylko wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ale kompleksową pomoc dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością oraz ich rodziców. Chodzi m.in. o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny oraz usługi rehabilitacyjne.

Foto: M. Rzewuski/KPRM

Praca dla rodziców, opieka wytchnieniowa, mieszkania chronione – to tylko część rozwiązań Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przeznaczonych dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością oraz ich rodziców.

Program powstał jako kontynuacja ustawy „Za życiem”, uchwalonej 4 listopada 2016 roku. Ustawa dotyczy wsparcia kobiet w ciąży powikłanej i rodzin w obliczu urodzenia się dziecka, u którego „zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, albo nieuleczalną chorobę” zagrażającą jego życiu.

Rozwinięciem i uzupełnieniem listopadowej ustawy jest Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Program został podzielony na sześć części:

  • wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin,
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny,
  • usługi wspierające i rehabilitacyjne,
  • wsparcie mieszkaniowe,
  • koordynacja, poradnictwo i informacja,
  • pozostałe instrumenty wsparcia.

Znaczna część programu skierowana jest do rodzin z dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością oraz posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Jednym z elementów programu ma być wsparcie aktywizacji zawodowej opiekunów osób z niepełnosprawnością, m.in. poprzez prawo do korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy. Będą mogli z niego skorzystać pracownicy-rodzice dziecka z niepełnosprawnością lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Od 1 stycznia 2018 roku pracodawcy będą mieli obowiązek stworzyć rodzicom możliwość m.in. korzystania z indywidualnego rozkładu czasu pracy czy ruchomego lub przerywanego czasu pracy. Rodzicom dzieci z niepełnosprawnością miałaby przysługiwać także możliwość zatrudnienia w formie telepracy. Wspierane będą również osoby z niepełnosprawnością, które opuściły warsztaty terapii zajęciowej w celu podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Planowane jest też m.in. wprowadzenie refundacji (w wysokości nawet tysiąca złotych miesięcznie) wynagrodzenia osoby, która opiekuje się dzieckiem z niepełnosprawnością. Natomiast już od lipca 2017 r. członkowie rodzin będą mogli uzyskać status poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu, co umożliwi m.in. dostęp do: pośrednictwa pracy czy szkoleń, a także otrzymać dofinansowanie i pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej.

Oddzielnym działaniem ma być zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością. Jej celem jest zabezpieczenie opieki dla osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie członków ich rodzin w opiece, poprzez możliwość uzyskania pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Ma być ona udzielana w przypadku zdarzenia losowego, pomocy w załatwieniu codziennych spraw lub potrzeby odpoczynku opiekuna lub jego aktywizacji zawodowej. Z pomocy będą mogli skorzystać opiekunowie o dochodzie nieprzekraczającym miesięcznie 1200 zł netto na osobę w rodzinie.

– Opieka wytchnieniowa będzie swego rodzaju urlopem dla rodziców, sprawujących opiekę 24 godziny na dobę nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Wszyscy, którzy wiedzą, jak ciężką pracą jest opieka nad osobami niesamodzielnymi, rozumieją, jak takie wytchnienie jest potrzebne – mówi prezes Fundacji Integracja Piotr Pawłowski.

Opieka wytchnieniowa realizowana będzie poprzez zapewnienie usług w dziennych ośrodkach wsparcia, placówkach całodobowych, jednostkach systemu oświaty lub poprzez zawarcie umowy z organizacją pozarządową. Może być realizowana także poprzez uczestnictwo osoby z niepełnosprawnością w różnorodnych formach wypoczynku zorganizowanego. To udogodnienie ma być dostępne od 1 lipca 2017 roku.

Kolejną formą wsparcia ma być „Pomoc w domu” – w ramach prac społecznie użytecznych. Z jednej strony chodzi o wsparcie rodziców i opiekunów w realizacji codziennych obowiązków domowych, a z drugiej – aktywizację osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych. W tym przypadku rodzina lub opiekun dziecka z niepełnosprawnością będzie mógł wystąpić o udzielenie wsparcia w realizacji domowych obowiązków do MOPS już od 1 lipca 2017 roku.

Program zakłada także zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, chodzi o budowę mieszkań na wynajem, w tym z możliwością docelowego uzyskania własności, m.in. z wykorzystaniem gruntów publicznych (I filar Programu Mieszkanie+) czy też stworzenia sieci 380 ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (także na bazie już działających placówek wczesnego wspomagania) dla dzieci od narodzin do podjęcia nauki szkolnej.

Ośrodki mają kompleksowo wspierać rodziny z dziećmi, u których wykryto wady rozwojowe oraz z dziećmi z niepełnosprawnością. Ma także powstać Krajowy Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjny.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.