20 maja 2024

Jak władze przeciwdziałają narkomanii?

W ubiegłym tygodniu, podczas 16. posiedzenia Sejmu, posłowie zapoznali się z przedstawioną przez wiceministra zdrowia Marka Tombarkiewicza Informacją Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z „Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w 2014 r.

16. posiedzenie Sejmu
Tomasz Latos przedstawia sprawozdanie Komisji Zdrowia
Foto: Krzysztof Białoskórski

Dokument podsumowuje działania rządu oraz samorządów: m.in. profilaktykę, leczenie, rehabilitację oraz ograniczanie szkód zdrowotnych.

W celu zmniejszenia rozpowszechniania używania środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych wśród dzieci i młodzieży, w roku sprawozdawczym Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii wsparło realizację 158 programów profilaktycznych na terenie całego kraju. Działaniami objęto około 244 tys. osób.

W 2014 r. Krajowe Biuro kontynuowało ogólnopolską kampanię pt. „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty do leczenia, nie do brania”, której celem było podniesienie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z pozamedycznym używaniem przez młodzież leków nasennych i uspokajających.

Krajowe Biuro oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji upowszechniały w 2014 r. europejski program „Unplugged”, adresowany do młodzieży w wieku 12–14 lat. Jest on ukierunkowany na ograniczenie inicjacji używania substancji psychoaktywnych, tj.: alkoholu, tytoniu i narkotyków. Program był wdrażany w gimnazjach poprzez sieć przeszkolonych trenerów i realizatorów.

W celu poprawy jakości oddziaływań profilaktycznych Minister Edukacji Narodowej kontynuował realizację „Programu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży na lata 2013–2016”, który w sposób kompleksowy odnosi się do zagadnień ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży, w tym także zapobiegania narkomanii.

Jednocześnie, tak jak w latach poprzednich, urzędy marszałkowskie kontynuowały rozwijanie programów profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanych do osób oraz ich rodzin, korzystających z pomocy w związku z występowaniem problemu narkomanii.

W celu polepszenia dostępu do specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej adresowanej do problemowych użytkowników narkotyków w 2014 r. NFZ zwiększył o ok. 12 proc. nakłady finansowe na świadczenia zdrowotne realizowane w trybie ambulatoryjnym. W 2014 r. Krajowe Centrum do spraw AIDS programem leczenia antyretrowirusowym (ARV) objęło 7881 pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS, tj. o blisko 11 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Program leczenia ARV był realizowany w 21 szpitalach, w których działają ośrodki referencyjne leczące zakażonych HIV i chorych na AIDS. Ponadto w 2014 r. działały 31 placówki wykonujące anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV. Dokument był rozpatrywany przez Komisję Zdrowia, która wniosła o jego przyjęcie. Sprawozdanie komisji na forum Sejmu przedstawił poseł Tomasz Latos.