20 kwietnia 2024

Jakie zmiany wprowadził Senat w ustawie o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia?

W czwartek 9 czerwca Senat przyjął nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych wraz z poprawkami przewidującymi m.in. podniesienie współczynnika pracy dla zawodów medycznych o 0,25 proc.

Foto: Tomasz Ozdoba/Kancelaria Senatu

Z 22 poprawkami Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy).

Głosowanie poprzedziła debata, o której informowaliśmy TUTAJ. Za ustawą, do której wprowadzono poprawki, zagłosowało 97 senatorów.

Senatorowie zobowiązali pracodawców do podnoszenia wynagrodzenia pracowników medycznych i niemedycznych w miesiącu następującym po tym, w którym podnieśli swoje kwalifikacje. Usunęli przepis nakładający na strony umowy o pracę, a w praktyce na podmiot leczniczy, zamieszczanie w umowie o pracę informacji o stanowisku zajmowanym przez pracownika.

Poparli poprawkę, która ma zapobiegać dysproporcjom w wynagrodzeniu osób zatrudnionych na tym samym stanowisku, w różnych placówkach, ale tego samego podmiotu leczniczego. Przyjęli też zmianę zawężającą obowiązek raportowania do AOTMiT wyłącznie do informacji o wynagrodzeniu pracowników, tak aby nie przekazywać informacji o osobach świadczących usługi na podstawie umowy cywilno-prawnej lub o podwykonawcach.

Ważne zmiany dla pielęgniarek

Jedna z poprawek zamienia określenie stażysta na lekarz-stażysta, tak jak to jest używane w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty. Kolejne zmiany przewidują dodanie do załączników ustawy zawodu technika farmaceutycznego do grupy zawodowej ze współczynnikiem pracy 0,94 oraz osoby mające certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień do grupy zawodowej ze współczynnikiem pracy 1,29.

Nowelizacja przenosi do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarki i położne pracujące na stanowiskach, na których wymagane jest średnie wykształcenie. Pielęgniarki i położne z największym doświadczeniem zawodowym zostaną w ten sposób zrównane – pod względem współczynnika pracy – z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Wzrosną najniższe wynagrodzenia lekarzy

Nowela podnosi też współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych pracowników medycznych i okołomedycznych, dzięki czemu wzrosną najniższe wynagrodzenia zasadnicze. Wprowadza też nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy i nowe wysokości współczynników pracy.

Planowane od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą dla lekarzy specjalistów I stopnia – 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), a dla lekarzy specjalistów II stopnia – 1441 zł (z 6769 zł do 8210 zł). Najniższe wynagrodzenie zasadnicze opiekunów medycznych i techników medycznych ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1097 zł (z 3772 zł do 4870 zł), ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem o 1550 zł (z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją – o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).

Teraz ustawa wraz z poprawkami Senatu trafi do Sejmu.