18 lipca 2024

Jest projekt nowelizacji ustawy o PRM

Szykują się ważne zmiany w ratownictwie medycznym: umowy na świadczenia zdrowotne miałyby wykonywać tylko samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe oraz spółki kapitałowe z co najmniej większościowym udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub publicznych uczelni medycznych.

Foto: Marta Jakubiak

To jedna ze zmian zawarta w projekcie nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który w piątek 14 października trafił do konsultacji zewnętrznych.

Najważniejsze zmiany sprowadzają się do:

  • zwiększenia wpływu ministra i wojewodów na funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
  • wprowadzenia wymogu zatrudniania członków zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorów medycznych wyłącznie na podstawie stosunku pracy;
  • zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników PRM (umowa o pracę nie pozwala na przekraczanie ustawowego maksymalnego czasu pracy);
  • zabezpieczenie finansowania systemu PRM (środki na realizację zadań powierzonych  przez wojewodę dyrektorowi oddziału wojewódzkiego NFZ będą przekazywane w formie dotacji celowej z budżetu państwa).

„Przypominamy także, że ratownicy medyczni, którzy są zatrudnieni w podmiotach leczniczych na podstawie umowy o pracę, zostaną objęci rozwiązaniami zaproponowanymi w projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych” – podkreślił resort zdrowia w komunikacie.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.