19 czerwca 2024

Jestem rezydentem, chcę podwyżkę o 600-700 zł. Co muszę zrobić?

Informacja dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury dotyczące możliwości otrzymania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego o 600 zł/700 zł brutto miesięcznie.

Foto: pixabay.com

Od dnia 1 lipca 2018 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, znowelizowanych ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury ma możliwość otrzymywania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego.

Warunkiem otrzymania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego jest zobowiązanie się przez lekarza rezydenta do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie leczniczym, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w łącznym okresie dwóch lat z pięciu kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym co najmniej równoważnikowi jednego etatu.

W zamian za powyższe zobowiązanie lekarz rezydent otrzyma wynagrodzenie zasadnicze wyższe o kwotę: 700 zł brutto miesięcznie w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w priorytetowej dziedzinie medycyny albo 600 zł brutto miesięcznie w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w innej dziedzinie medycyny. Deklarację dotyczącą zobowiązania lekarz rezydent składa na piśmie swojemu pracodawcy.

Zwiększone wynagrodzenie zasadnicze będzie przysługiwać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz złożył deklarację, przy czym wyjątek stanowią ci lekarze, którzy złożą deklarację w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (tj. do 7 września 2018 r.), bowiem wówczas otrzymają zwiększenie wynagrodzenia, począwszy od dnia 1 lipca 2018 r.

W przypadku pobierania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego w okresie krótszym niż okres szkolenia specjalizacyjnego, dwuletni okres wykonywania zawodu ulega proporcjonalnemu skróceniu. Po zakończeniu odbywania przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego powstaje obowiązek przepracowania w publicznej służbie zdrowia w kolejnych pięciu latach łącznie okresu 2 lat.

Jeżeli lekarz nie wywiążę się ze złożonego zobowiązania lub zaprzestanie realizacji programu specjalizacji, będzie zobowiązany do zapłaty kary w wysokości równej 75% iloczynu liczby miesięcy pobierania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty odpowiednio 700 zł – w przypadku gdy lekarz ten odbywał szkolenie specjalizacyjne w priorytetowej dziedzinie medycyny, albo 600 zł – w przypadku gdy lekarz ten odbywał szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie innej niż priorytetowa.

Podstawa prawna: art. 16j ust. 2b-2s ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Źródło: NIL