24 maja 2024

Kodeksy etyki w szpitalach?

Stanowisko Nr 11/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie kodeksów etyki tworzonych w szpitalach.

W świetle ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich kompetencję do określania zasad etyki zawodowej lekarzy posiada wyłącznie Krajowy Zjazd Lekarzy

Foto: pixabay.com

Naczelna Rada Lekarska, w związku z uzyskanymi informacjami o tworzeniu w niektórych szpitalach tzw. kodeksów etyki obowiązujących pracowników szpitala, sprzeciwia się ustanawianiu przez podmioty do tego nieupoważnione zasad etyki odnoszących się do wykonywania zawodu lekarza.

W świetle obowiązującej ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich kompetencję do określania zasad etyki zawodowej lekarzy posiada wyłącznie Krajowy Zjazd Lekarzy jako organ samorządu lekarskiego.

W związku z powyższym, zasady określane w dokumentach tworzonych na potrzeby szpitali nie powinny być nazywane normami etycznymi. Lekarze nie powinni być stawiani w sytuacji konfliktu ogólnych i lokalnych norm etycznych. Dokumenty takie są aktami wewnętrznymi, mającymi charakter zarządzenia czy regulaminu obowiązującego pracowników danego zakładu leczniczego i odnoszą się do szeroko pojętych właściwych zachowań pracowniczych.

Przy tworzeniu takich wewnętrznych dokumentów należy bardzo starannie zadbać o ich zgodność z ogólnie obowiązującymi normami zawartymi w kodeksach etyki zawodów zaufania publicznego. Naczelna Rada Lekarska podkreśla, że zasady etyczne odnoszące się do wykonywania zawodu lekarza są jednolite, a źródłem tych zasad jest Kodeks Etyki Lekarskiej, uchwalony przez Krajowy Zjazd Lekarzy.