20 maja 2024

Konkursy na stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym. Uwagi PNRL

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 5 listopada 2020 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, o którym powiadomiła Pani Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pismem z dnia 20 października 2020 r., znak: DSZ. 0212. 8. 2019.ASB (4), zgłasza następujące uwagi do projektu.

Prezydium NRL negatywnie ocenia zaproponowane w przedłożonym projekcie zmiany składów komisji konkursowych powoływanych do przeprowadzenia konkursu na stanowiska ordynatora lub przełożonej pielęgniarek w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą poprzez usunięcie z nich przedstawicieli samorządów zawodów medycznych i zastąpienie ich przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych.

W tym kontekście nie jest zrozumiałe uzasadnienie do projektu wskazujące, że wycofanie reprezentanta samorządu, a zastąpienie go przedstawicielem związku zawodowego, zmierza do zwiększenia wpływu samorządów zawodów medycznych na proces wyborów na określone stanowiska.

Osoby zajmujące stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym, takie jak ordynator czy przełożona pielęgniarek, są zobowiązane do wzajemnej współpracy, w związku z tym wzajemna obecność przedstawicieli samorządów zawodowych w komisjach konkursowych jest wysoce pożądana.

Odnosząc się do procedur konkursowych regulowanych zakresem przedłożonego projektu, w opinii samorządu lekarskiego, lepszym kierunkiem zmian byłoby ewentualne powiększenie składów komisji konkursowych poprzez dodatkowe powołanie przedstawiciela organizacji związkowych, działających w danym podmiocie leczniczym, nie należy jednak usuwać ze składu komisji przedstawicieli samorządów zawodów medycznych.

Podsumowując powyższe Prezydium negatywnie ocenia dążenie projektodawcy do zwiększenia partycypacji związków zawodowych w procedurze wyłaniania kandydatów na stanowiska objęte procedurą konkursową przy jednoczesnym zmarginalizowaniu głosu przedstawicieli samorządów zawodowych.