21 czerwca 2024

Kontraktowanie nie tak straszne, jak je malują

Narodowy Fundusz Zdrowia zajął stanowisko w sprawie niedawno zakończonej kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli, która dotyczyła kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej. Wskazane nieprawidłowości mają zostać „zminimalizowane”.

Centrala NFZ. Foto: imageworld.pl

Kontrola dotyczyła nie tylko centrali, ale również pięciu oddziałów wojewódzkich: dolnośląskiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. „Ocena kontrolowanej działalności, przedstawiona w wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do ww. oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, w żadnym wypadku nie była oceną negatywną” – czytamy w stanowisku podpisanym przez Wiesławę Kłos, zastępcę prezesa ds. finansowych.

Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, kontrolerzy NIK pozytywnie ocenili działalność pięciu skontrolowanych oddziałów. W swoim piśmie Wiesława Kłos podkreśliła, że w zakresie kontrolowanej działalności – mimo stwierdzonych nieprawidłowości – w wystąpieniu pokontrolnym z 27 grudnia 2013 roku NIK pozytywnie oceniła także centralę i prezesa NFZ.

„Przygotowane i wdrożone przez prezesa Funduszu w ramach ustawowych kompetencji narzędzia i regulacje do kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej były nie tylko wystarczające, ale i skuteczne” – czytamy w liście wiceszefowej Funduszu. Wskazane w tym zakresie uchybienia „wynikały w głównej mierze z obowiązujących w tym obszarze uregulowań prawnych”. Całą treść odpowiedzi można zobaczyć na stronie internetowej NFZ.