23 maja 2024

Kryteria uznawania PWZ a bezpieczeństwo pacjentów

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę, że kryteria przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty zawsze muszą uwzględniać przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów.

Mińsk. Foto: pixabay.com

Rozumiejąc potrzebę wspierania środowisk medycznych, szczególnie na Białorusi, w obliczu trwającego w tym kraju kryzysu społeczno-politycznego, Prezydium NRL „z głębokim niepokojem” przyjmuje projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o zmianie rozporządzenia w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

„Samorząd lekarski podkreśla, że regulacje w zakresie wymogów i procedur związanych z dostępem do wykonywania w Polsce zawodów lekarza oraz lekarza dentysty, bez względu na to, czy miałyby dotyczyć obywateli polskich czy obywateli innych państw, powinny dawać gwarancję, że osoba uzyskująca w Polsce uprawnienie do wykonywania jednego z tych zawodów jest właściwie przygotowana do udzielania świadczeń zdrowotnych” – czytamy w stanowisku Prezydium NRL podjętym 18 listopada.

Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłasza do projektu jedną uwagę natury szczegółowej, dotyczącą dodawanego pkt 23 w § 1 zmienianego rozporządzenia. Projektowany przepis mówi o osobach będących lekarzami lub lekarzami dentystami, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu na zasadach określonych w art. 7 lub 9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 562 z późn. zm.), tymczasem należy zauważyć, że art. 9 ww. ustawy nie znajduje tu zastosowania z uwagi na to, że przepis ten odnosi się do osób nieposiadających prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które jedynie mogą udzielać określonych czynności wchodzących w zakres wykonywania zawodu lekarza w drodze wyjątku od ogólnej zasady określającej wymóg posiadania prawa wykonywania zawodu.