19 czerwca 2024

Krytyczne stanowisko samorządu podtrzymane

Stanowisko Nr 40/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań.

Foto: Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań, przekazanego przy piśmie pana Cezarego Cieślukowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, z dnia 24 czerwca 2015 r., podtrzymuje krytyczne stanowisko samorządu lekarskiego wobec wprowadzenia uprawnienia pielęgniarek i położnych do samodzielnego ordynowania leków oraz możliwości wystawiania na nie recept, wyrażone w stanowisku Naczelnej Rady Lekarskiej nr 2/14/VII z dnia 9 maja 2014 r.