20 kwietnia 2024

Krzysztof Bukiel znowu szefem OZZL?

W dniach 3-4 października 2014 roku odbędzie się XIII Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Około 80 delegatów wybierze przewodniczącego na VIII kadencję. Szefem związku od 1992 roku niezmiennie pozostaje Krzysztof Bukiel. 

Foto: Marta Jakubiak

Będzie Pan ubiegał się o funkcję przewodniczącego kolejnej kadencji?

– Jeżeli mnie ktoś zgłosi, to tak.

Czy spodziewa się Pan kontrkandydatów? Bywali tacy w przeszłości?

– Trudno powiedzieć, kto jutro będzie zgłoszony. W przeszłości bywało ich najwięcej trzech.

Ilu lekarzy należy obecnie do związku?

– Kilkanaście tysięcy.

Czy do związku zapisują się młodzi lekarze?

– Nie w takiej ilości, jak byśmy sobie życzyli.

Co uważa Pan za największy sukces OZZL w ostatnich czterech latach?

– Wprowadzenie od 1 stycznia tego roku 24-godzinnej opieki prawnej dla członków związku. Sukcesy osiągnęliśmy też w obronie poszczególnych lekarzy, na przykład na Śląsku lekarze bezprawnie zwolnieni z pracy uzyskiwali odszkodowania w różnych kwotach w wysokości około 40 tysięcy złotych.

Jakie pytania są zadawane przez lekarzy w ramach opieki prawnej?

– Dotyczą każdej dziedziny. Lekarze pytają zarówno o to, jaka jest odpowiedzialność lekarza na kontrakcie wobec pacjenta, ale też o to, czy ZAiKS może ukarać lekarza dentystę, który w gabinecie słucha radia.

A co uważa Pan za największą porażkę OZZL ostatniej kadencji?

– Porażką jest brak akcji „Dziękujemy, odchodzimy”. Planowaliśmy masową rezygnację z pracy w proteście przeciwko złym warunkom pracy i wynagradzania. I nie wyszło.

Dlaczego ta akcja nie mogła zostać zrealizowana?

– Zabrakło zdecydowania lekarzy.

Rozmawiała Katarzyna Strzałkowska

Tylko na naszym portalu relacja na żywo z XIII Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Zapraszamy w piątek (3 października) od godziny 10.00.


Organizacja i władze Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (wg statutu):

Władzami Krajowymi OZZL są: Krajowy Zjazd Delegatów, Zarząd Krajowy, Krajowa Komisja Rewizyjna. Zjazd Krajowy zwoływany jest przez Zarząd Krajowy raz na dwa lata oraz na każde żądanie Krajowej Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 1/3 Zarządów Regionu.

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

  • uchwalenie programu działalności Związku,
  • wybór Zarządu Krajowego, jego przewodniczącego i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz ich odwoływanie,
  • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Krajowego i udzielnie mu absolutorium,
  • rozpatrywanie sprawozdań Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie zmian statutu,
  • podjęcie decyzji o likwidacji Związku.

Do ważności uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów niezbędna jest obecność co najmniej połowy delegatów w I ogłoszonym terminie Zjazdu. W II terminie uchwały uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestniczących delegatów. Krajowy Zjazd Delegatów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych lekarzy.

W skład Zarządu Krajowego OZZL wchodzą członkowie wybrani przez Zjazd Krajowy oraz przewodniczący każdego Zarządu Regionu. Zamiast przewodniczącego Zarządu Regionu, w posiedzeniach Zarządu Krajowego może uczestniczyć z głosem stanowiącym inny członek Zarządu Regionu, upoważniony przez przewodniczącego. Liczbę członków Zarządu Krajowego wybieranych przez Krajowy Zjazd Delegatów ustala Zjazd.