18 lipca 2024

Kto musi mieć firmowy rachunek w banku?

Lekarzu przedsiębiorco, sprawdź, czy po 1 stycznia 2020 r. musisz posiadać firmowy rachunek bankowy w prowadzonej działalności gospodarczej.

Foto: pixabay.com

Od tego dnia wchodzą w życie przepisy prawne zaostrzające regulację mającą na celu uszczelnianie mechanizmów podatku VAT.

W przypadku dokonania przelewu za transakcję pomiędzy przedsiębiorcami o wartości wyższej niż 15 tys. zł na rachunek bankowy podatnika VAT, który był nieujawniony na dzień zlecenia płatności w wykazie czynnych podatników VAT (tzw. białej liście, udostępnionej na https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka), wydatek taki, poniesiony przez podatnika, zostanie w tej części wyłączony z kosztów uzyskania przychodów. Ponadto działanie takie obarczone będzie ryzykiem poniesienia przez nabywcę odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe wystawcy faktury w części dotyczącej podatku VAT.

Biała lista

Zmiany wprowadzone zostały przepisami ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018). Wprowadzono, między innymi, tzw. białą listę podatników obejmującą podatników: zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru (o statusie podatnika: zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny albo podatnik VAT zwolniony) wraz z numerami bankowych rachunków rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

„Biała lista” jest narzędziem, które ma pomóc skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Kupując np. drogi sprzęt medyczny, należy zatem sprawdzić, czy nasz kontrahent korzysta z rachunku umieszczonego w wykazie czynnych podatników (na „białej liście”). Na tle tych regulacji prawnych rodzi się pytanie, czy lekarz – przedsiębiorca wykonujący zawód np. w formie praktyki prywatnej, a korzystający dotychczas w rozliczeniach z własnego, prywatnego bankowego rachunku osobistego (ROR), powinien założyć tzw. rachunek firmowy?

Ważne, jaki mamy status

Przywołane przepisy dotyczyć będą transakcji od podmiotu zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT. Nie będą dotyczyły zakupów od podatników o statusie zwolnionych z VAT lub niezarejestrowanych na potrzeby VAT. Warto zatem sprawdzić we właściwym urzędzie skarbowym, jaki jest nasz status w zakresie podatku VAT na dzień dokonania zlecenia przelewu. Po drugie, przepisy mają zastosowanie wyłącznie do transakcji, w której jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty (w walutach obcych), przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Poza tym, zawsze pozostaje „furtka” w postaci zawiadomienia o transakcji o wartości przekraczającej 15 tys. zł na rachunek niewidniejący w wykazie podatników VAT naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu (art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r., oraz m.in. art. 22p ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Natomiast jeżeli lekarz przedsiębiorca jest tym podmiotem, który w opisanych powyżej warunkach wystawia fakturę (czyli sprzedaje swoją usługę) innemu przedsiębiorcy, to moim zdaniem powinien posiadać firmowy rachunek bankowy lub inny rachunek ujawniony/zgłoszony lub zaktualizowany we właściwej CEIDG i urzędzie skarbowym, aby jego kontrahent nie ponosił wyżej opisanych ujemnych konsekwencji prawnych.

Leszek Kubicz, radca prawny, koordynator Zespołu Radców Prawnych Lubelskiej Izby Lekarskiej