24 maja 2024

Kwalifikacja do szczepień COVID-19 lekarzy stażystów

Prezydium NRL widzi konieczność podjęcia działań zmierzających do umożliwienia lekarzom stażystom kwalifikacji do szczepień przeciw COVID-19 bez nadzoru lekarza posiadającego pełne PWZ i w innych miejscach niż miejsca odbywania stażu tak.

Punkt szczepień w Gdańsku. Foto: Krystian Maj/KPRM

Mimo że – jak czytamy w stanowisku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw – Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej jest co do zasady przeciwne tworzeniu wyłomów w zakresie uprawnień przypisanych dotychczas wyłącznie do zawodu lekarza, to w związku z rozszerzaniem katalogu osób uprawnionych do kwalifikacji do szczepień przeciw COVID-19 widzi konieczność podjęcia działań zmierzających do umożliwienia lekarzom stażystom kwalifikacji bez nadzoru lekarza posiadającego pełne PWZ i w innych miejscach niż miejsca odbywania stażu tak, jak jest to możliwe w przypadku fizjoterapeuty, farmaceuty czy diagnosty laboratoryjnego.

Od niedawna taką kwalifikację pod nadzorem lekarza mogą prowadzić m.in. studenci V lub VI roku studiów na kierunku lekarskim, a więc osoby, które nie posiadają jeszcze PWZ. „W tej sytuacji możliwość kwalifikacji do szczepienia przez lekarzy stażystów jedynie w miejscu odbywania stażu podyplomowego oraz na podstawie skierowania przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii wydaje się ograniczać ich kompetencje bardziej, niż ma to miejsce w przypadku studentów medycyny. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej postuluje niejako przy okazji o zmianę w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, polegającą na objęciu możliwością kwalifikacji do szczepień pod nadzorem również studentów kierunku lekarsko-dentystycznego V roku” – wskazano w podjętym stanowisku.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, popierając ideę utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych oraz ustanowienie świadczenia kompensacyjnego, wskazuje, iż koszty administracyjne związane z obsługą wniosków o świadczenia winien ponosić Skarb Państwa, a nie osoba, u której wystąpił NOP – wnioskująca o odszkodowanie z Funduszu Kompensacyjnego, na zasadach analogicznych jak to ma miejsce przy obsłudze świadczeń emerytalnych czy rentowych. „Skoro bowiem mamy do czynienia ze szczepieniem obowiązkowym, a jego niewykonanie jest poddane penalizacji, to wykonanie prawnych obowiązków obywatela dorosłego czy też rodzica wobec dziecka, jakim jest poddanie się obowiązkowemu szczepieniu w wyniku którego może dojść do NOP, nie może skutkować koniecznością poniesienia opłaty” – czytamy w stanowisku.