23 maja 2024

Kwarantanna a świadczenia chorobowe

Jakie świadczenia chorobowe przysługują osobom objętym obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy naszego państwa?

Przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej. Foto: Adam Guz / KPRM

Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek  odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni.

W takiej sytuacji osobie, która jest objęta  ubezpieczeniem chorobowym, np.

  • pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe),
  • zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),
  • osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne),

przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby  wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.

Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną składa oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Dotyczy to osób, które odbywają obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy państwowej, która rozpoczęła się po 15 marca.

Oświadczenie należy złożyć w terminie trzech dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny. Pracownik lub zleceniobiorca składa je do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej  (nie później niż w terminie 7 dni) przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku „ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy”. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

Uwaga: jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).

Płatnik składek, który wypłaca zasiłki lub ZUS, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

Wzory oświadczeń i instrukcja, w jaki sposób złożyć oświadczenie za pośrednictwem PUE ZUS, dostępne są na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: ZUS