27 maja 2024

Leczenie raka odbytnicy bez udziału chirurgii

Podczas niedawnego wirtualnego kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (American Society of Radiation Oncology, ASTRO) zaprezentowano wyniki retrospektywnego jednoośrodkowego badania klinicznego oceniającego skuteczność radioterapii u chorych na raka odbytnicy.

Foto: pixabay.com

Badaniem objęto 90 chorych, którzy w latach 2018-2019 otrzymali tzw. krótki kurs radioterapii (pięciodniowe napromieniania), a następnie chemioterapię.

Większość miała wysokie miejscowe zaawansowanie nowotworu i/lub przerzuty w regionalnych węzłach chłonnych. Wśród chorych, którzy otrzymali co najmniej sześć cykli chemioterapii odsetek całkowitych remisji klinicznych (oznaczających brak widocznego, badalnego guza, clinical complete response, cCR) wyniósł 51 proc.

U 5 pacjentów z CR wykonano resekcję – u 4 z nich nie stwierdzono obecności komórek nowotworowych (całkowita remisja patologiczna, pathological complete response, pCR). Wśród pozostałych 38 chorych w ciągu 16-miesięcznego okresu obserwacji u 7 wystąpiła miejscowa wznowa nowotworu i zaproponowano im leczenie ratunkowe (chirurgię lub chemioterapię).

W całej badanej grupie u 42 chorych (47 proc.) uzyskano częściową remisję kliniczną (clinical partial response, cPR), a u jednego doszło do progresji. W grupie poddanej resekcji nie obserwowano wznowy u żadnego z 5 chorych z CR oraz u 72 proc. z cPR. Badanie wskazuje na możliwość uniknięcia operacji w wyselekcjonowanej populacji chorych.

Źródło: American Society of Radiation Oncology 2020 Annual Meeting: Abstract 96. Presented October 26, 2020