18 lipca 2024

Leczenie uzdrowiskowe i rehabilitacja uzdrowiskowa w czerwonej strefie

Ministerstwo Zdrowia informuje, że od soboty w powiatach zakwalifikowanych do strefy czerwonej nie obowiązuje już zakaz prowadzenia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

Foto: pixabay.com

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1484), w strefie czerwonej zniesiono również zakaz prowadzenia:

 • rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym przez osoby uprawnione, o których mowa w § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • rehabilitacji leczniczej w zakładach rehabilitacji leczniczej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • realizacji projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
 • turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
 • turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w:
  • podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,
  • jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej;
 • turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.